Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8574
Title: Avlulu Bina Biçiminin Farklı İklim Bölgelerinde İklimsel Performansa Göre Optimizasyonu İçin Geliştirilen Bir Yöntem
Other Titles: A Method Developed For Optimization In View Of Climatic Performance Of The Form Of The Courtyard Buildings In Regions Of Different Climates
Authors: Ok, Vildan
Yaşa, Enes
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Bina formu
Binalarda enerji performansı
Avlulu bina
Bina Biçim optimizasyonu
İklimsel konfor
CFD Fluent.
Building form
Energy performance in buildings
Courtyard buildings
Building form optimization
Climatic comfort
CFD Fluent.
Issue Date: 1-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Binalarda iklimsel konforu sağlamak amacıyla mekânların ısıtılması soğutulması ve havalandırılması; ya mekanik veya pasif sistemler ile sağlanabilmektedir. En sıcak dönemde hava hareketini arttırmayı ve bina tarafından emilen güneş ışınımı miktarını azaltmayı hedefleyerek ortamdaki ısı kazançlarını minimuma indirme metodu olan pasif soğutma, ya da en az sıcak dönemde bina tarafından emilen güneş ışınımı miktarını artırarak ortamdaki ısı kazanımını maksimum orana çıkartarak mekanları ısıtma amacıyla ve de hem toplam enerji kazanımı sağlama hem de konfor elde etme amacıyla pasif sistemler daha binaların tasarım aşamasından itibaren tasarlandığında ve kullanıldığında, mekanik sistemlere gerek kalmamakta ya da iklimlendirme için gerekli ekipman büyüklüğü ve maliyeti oldukça düşmektedir. Bu çalışmanın amacı, sıcak-kuru iklim bölgelerinde gerek mikro klimayı düzenleyici olarak gerekse kent ölçeğinde iklim dengeleyici olarak kullanılan avlulu binaların enerji etkinliklerini araştırma, bina içi ve avlu içi konfor durumlarını belirleme, ayrıca farklı iklim bölgeleri için belirlenen farklı avlu biçim seçenekleri üzerinde bilgisayar enerji simülasyonu kullanarak farklı tasarım ve iklim koşulları altında gerçek meteorolojik verileri kullanarak bu binaların farklı termal davranışlarını tam olarak doğru bir şekilde tahmin ederek ortaya koymak ve böylece farklı iklim bölgeleri için; o iklim özellik ve verilerine uygun olarak optimum avlu biçimini ortaya koyarak tasarımcılara yeni bir bilgi sağlamaktır.
Either mechanical or passive systems are used for heating and ventilation of spaces for the purpose of ensuring climatic comfort in buildings. Either mechanical systems are not needed any more or the quantity and cost of the equipment necessary for acclimatization shows a significant decrease when passive systems are designed and used as from the design stage of the buildings in order to increase air circulation, and thus to reduce the amount of sun radiation absorbed by the building at the hottest period, or to increase the amount of sun radiation absorbed by the building at the hottest period, and thus to heat the spaces, resulting in both overall energy savings and obtaining comfort. The purpose of this study is to examine the energy efficiencies of the courtyard buildings used either as a micro climatic regulator in hot-dry climatic regions, or as a climatic regulator at city scale, and to determine intra-building and courtyard comfort statuses, besides, to put forward different thermal behaviors of such buildings by estimating the same fully and accurately using real meteorological data under different design and climatic conditions with computer energy simulation on different courtyard form options put forth for different climatic regions, and thus to provide new information to designers at the process of putting forward the optimum courtyard form according to the characteristics and data of the specific climate for both hot-dry and hot-humid climatic regions.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/8574
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10600.pdf4.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.