Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8568
Title: Oturma Odası Tefrişi İçin Geliştirilen Bir Yazılım
Other Titles: Software Developed For Living Room Furnishing
Authors: Şener, M. Sinan
Okçu, Selen
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Yazılım
Tefriş
Oturma Odası
Alternatif Üreten Sistemler
Software
Furnishing
Living Room
Alternative Generating Systems
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada mimari tasarımın tefriş aşaması için bir yazılım geliştirilmiştir. Oturma odası kılavuz alan olarak seçilmiş ve sistem, mekan organizasyonunun prensipleri çerçevesinde, akılcı kompozisyonlar üretmek için programlanmıştır. Programın vazifesi, yanlış tefriş uygulamalarını ve hatta mekan planlamasının vakit alan aşamalarını önlemek için; uygun çözümleri bulmak ve göstermektir. Görsel simülasyona ve mimari tasarım süreci süresince, mekan organizasyonunun deneylenmesine olanak sağlayan “tefriş yapan bir aracı” geliştirme önerisi, tasarımcılara oturma odasında seçilmiş nesnelerin, değişik yerleşim alternatiflerini sunmaktadır. Tefriş aşaması, mimari tasarımın en çok zaman alan aşamalarından birisidir ve nitelikli ortamların tasarımı için önemlidir. Bu aşamada, tasarımın akışkan ve sistemli yapısını birbirine bağdaştırmak için; tasarım desteği sağlama yetisi önemlidir. Bu destek, mekana ilişkin çözümler araştırılırken, tasarımcılara yardım etmek üzere bilgisayar destekli tasarım sistemleri için fırsat yaratmaktadır. Ek olarak, bu sistemler tasarımcılara tasarım alternatifleri üretirken yararlı ve uygulanabilir tasarım bilgisini sağlamaktadır. Bu gerçeklerin bir sonucu olarak; tefriş aşaması için alternatif üreten bir sistemin kullanılması, tasarımcılar için alternetaifleri araştırmada ve tasarımlarını farklı algılamalarında yaralıdr.
In this study, a software was developed for furnishing process of architectural design. The living room was chosen as a pilot space and the system is programmed to generate reasonable compositions within the principals of spatial organization. The task of the program is to find and demonstrate convenient solutions for the application in order to prevent the wrong applications of furnishing and also time consuming phases of space planning. An idea of building up a “furnishing agent”, which allows for visual simulation and experimentation of space organization during the process of architectural design, offers designers various alternate locations of selected objects in living room. Furnishing phase is one of the most time consuming phases of architectural design and important for the design of qualified environments. The ability to provide useful designing support at this stage to accommodate the situated and fluid nature of designing is essential. Such support creates the opportunity for CAD systems to assist designers in exploring the solutions for space. In addition, these systems provide designers with useful and applicable design knowledge during the generation of design solutions. As a result of these facts, use of an alternative generating system for the process of furnishing is useful for designers to explore alternatives and perceive their designs differently.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/8568
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1670.pdf3.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.