Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8559
Title: Mimari Görselleştirme Pratiğine Eleştirel Bir Yaklaşım
Other Titles: A Critical Approach To The Practice Of Architectural Visualization
Authors: Erdem, Arzu
Çoban, Reşad Şükrü
461192
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: mimari
görsel
fotoğraf
architectural
visualization
photography
Issue Date: 21-Feb-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Düşünce temsil edilmediği sürece başkalarına aktarılamaz. Mimarlar meslek içi iletişim için maket veya eskizleme yöntemlerini daha çok tercih ederken meslek dışındaki kişilerle iletişim için perspektif kurallarının uygulandığı ve fotografik gerçekliğe yakın imajları tercih etmişlerdir. Günümüzde ise gelişen teknoloji ile birlikte sayısal ortamda gerçekçi imajlar üretme olanakları artmıştır ve adeta bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu imajlar üretim metotları, temsiliyet fonksiyonları ve tasarım sürecine olan etkilerinden dolayı birçok tekinsizlik arz etmektedirler.
Any form of idea cannot exist without a form of expression. Architects often tend to communicate their ideas through sketches or rough models. But to communicate with their clients or to the layperson there is a common need for more realistic and rendered perspective drawings. Today with the advancement of technologies the ability to create realistic images has grown and almost became mandatory to create them. Because of their production process, function as representation and their affects on the design process, these images indicate many dangers.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/8559
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13338.pdf7.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.