Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8551
Title: Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarımda Eskiz
Other Titles: Sketching In Architectural Design Computing
Authors: Çağdaş, Gülen
Kasapoğlu, Beyza
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Eskiz
Tasarım süreci
Protokol Analizi
Bilgisayar ortamında eskiz
Ortamların benzerliği ve farklılığı
Sketching
Design process
Protocol analysis
Sketch in computing
Similarity and difference of environment
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Mimari tasarım sürecinde, tasarımcı fikirlerini geliştirmek ve düşüncelerini iletmek için eskiz yapar. Eskizin bellekteki fikirleri, tanımlanmış fonksiyonları ve çizimlerdeki anlamları birleştirmek, yeni formlar bulmak ve tasarıma uyarlamak gibi etkileşimli bir rolü vardır. Geleneksel yöntemlerle tasarım araştırmalarında eskizin önemli bir yeri vardır. Teknolojinin ilerlemesi ve bilgisayarın tasarım sürecinde kullanılmasıyla, tasarım sürecini inceleyen araştırmacılar bilgisayar ortamında eskize yönelik çalışmalara başlamıştır. Bir grup araştırmacı eskizi resim olarak ele alırken diğerleri benzetim modeli üzerinde çalışmaktadır. Tezde mimari tasarım sürecinde eskizin bilgisayar ortamında gelişimi incelenmiştir. Stüdyo ortamında tasarımcının görüntüsü ve ürettiği çizimlerin, görsel malzemelerin kayıtları tutularak, protokol analizi yöntemiyle incelenmiştir. Analizler sonucunda bilgisayar ortamı ile geleneksel ortamda eskiz sürecinin benzer ve farklı yanları ortaya konmuştur.
In architectural design process, designer sketches to develop his/her ideas and reflects his/her thoughts. Sketch has an interactive role in computing the ideas in memory, meanings in the depictions and defined thoughts, finding out new forms and adapting them to the design. In researches of design by traditional methods sketch holds an important place. By the improvements of technolofy and computers being included in design process. Researchers examing the design have started their studies towards sketches in computing. A group of researchers have taken sketch as an image and others are studying on simulation. The improvement of architectural design process in computing has been observed in this thesis. The designer’s video and depictions that he/she has created in computer was recorded in studio. These records were investigated by protocol analysis of the designer’s thinking systematic in architectural design computing process. By the results of analysis, the similarity and difference of architectural design computing and traditional design were put forward.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/8551
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1507.pdf3.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.