Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8546
Title: Kültürün Uluslararası İnşaat Ortak Girişimlerindeki Hak Talepleri Yönetimine Etkisi
Other Titles: Impact Of Culture On Claims Management In International Construction Joint Ventures
Authors: Giritli, Heyecan
Yıldız, Burak
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: hak talebi
hak talepleri yönetimi
inşaat hak talepleri
kültür
ortak girişimler
inşaat ortak girişimleri
uluslararası inşaat ortak girişimleri
claim
claims management
construction claims
culture
joint ventures
construction joint ventures
international construction joint ventures
Issue Date: 8-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma esas olarak kültürün hak talepleri yönetimine etkisini incelemektedir ve temelde uluslararası ortak girişim projelerinde ortaklar arasındaki hak talepleri üzerinde yoğunlaşmaktadır ki bu da oldukça özel bir araştırma alanıdır. Çalışmanın bu amacına ulaşabilmesi için bir anket çalışması tasarlanmış ve bu anket inşaat profesyonellerine gönderilmiştir. Markus & Kitayama (1991)’ nın Öz-Benlik ölçeği, kültürel bileşenlerin ilişkisini belirlemek ve incelemek için anketin bünyesine dahil edilmiştir. Anketin, inşaat profesyonellerine gönderilmesinden önce, bir ön çalışma yapılmıştır. Katılımcıların cevaplarından elde edilen verilerin analizi için gerek tanımlayıcı gerekse diferansiyel istatistik analizler yapılmıştır. Bu bağlamda, hak talebi durumlarına sebebiyet verebilecek nedenler ve hak talebi yönetimi mekanizmaları belirlenmiş ve sonuçlar kültürel bileşenler temelinde değerlendirilmiştir.
This study mainly investigates the impact of culture on claims management and it is basically focused on the claims among partners of international joint venture projects, which is a very specific field of research. A questionnaire survey was designed to achieve this objective and was sent to construction professionals. Markus & Kitayama (1991)’s Self-Construal scale is included in the questionnaire for determination and examination of the relationship of the subject matter with the cultural elements. A pilot study was carried out prior to the sending of the questionnaires to the construction professionals. Both descriptive and differential statistical analyses were conducted to analyze the data obtained from the respondents. In this context, the events that may cause claim cases and the mechanisms of claim management are identified and the results are examined on the basis of cultural elements.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/8546
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10760.pdf3.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.