Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8545
Title: Nitelikli Servisli Konutların (resıdence) Sosyo-kültürel Sürdürülebilirlik Boyutunun Kullanıcı Açısından İncelenmesi: Levent Loft Örneği
Other Titles: The Socio-cultural Sustainability Dimension Of High-rise Residences In Terms Of User: A Case Study For Levent Loft
Authors: Demir, Yüksel
Sönmez, Ayça L.
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Nitelikli servisli konutlar
Rezidans
Sosyo-kültürel sürdürülebilirlik
Levent Loft
Büyükdere Caddesi
High-rise residences
socio-cultural sustainability
Levent Loft
Büyükdere Street
Issue Date: 7-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: 1980’lerden bu yana, küreselleşme, bilgiye erişimin kolay ve hızlı hale gelmesi, teknoloji ve ulaşım alanlarındaki gelişmelere bağlı olarak; dünya çapında kentsel çevreler, sosyo-kültürel, mekansal, ekonomik ve politik alanlarda bir çok değişikliğe sahne olmaktadır. Bahsedilen gelişim ve değişimlerin ortak sonuçlarından biri olarak, konut tercihleri yeniden tanımlanmış ve kentsel mekanda farklı konut anlayışları geliştirilmiştir. Bu farklı konut anlayışlarından biri olan nitelikli servisli konut (NSK)’ lar; tipolojik özellikleri, gayrimenkul piyasalarının mevcut ve gelecekteki durumları üzerindeki etkileri, belirli bir kullanıcı profiline hitap ediyor oluşları gibi özellikleri ile kentsel mekanın sosyo-kültürel sürdürülebilirliği üzerinde yadsınamaz önem teşkil etmektedirler. Bu bağlamda; sürdürülebilirliğin sosyo-kültürel boyutunu ele alan tez çalışması, sürdürülebilirliğin bu boyutuyla karşılıklı etkileşim halinde olan NSK’ ları kullanıcı açısından incelemektedir. Bunun için, öncelikle süreç içinde etkili olan kavramlar; konut ve konut çevresi, konut ve konut çevresi memnuniyeti, konut tipolojileri, nitelikli servisli konut tipolojisi gibi konutla ilgili kavramlar, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir gelişme kavramları gibi sürdürülebilirlik ile ilgili kavramlar ve bu kavramların tez çalışması kapsamında nasıl bir ilişki ile ele alındıkları aktarılmıştır. Açıklanan kavram ve kavramsal ilişkilerin mekansal karşılığını tanımlamak amacıyla Levent Bölgesi, Büyükdere Caddesi aksı alan çalışması için seçilmiş ve bölgedeki NSK projelerinden Levent Loft; mimari proje ve tasarım ilkeleri, kullanıcı profilleri alt başlıklarında ele alınmıştır. Mimari grubun hazırladığı proje dokümanları ve gazete-dergi haberleri toplanarak ulaşılan, mimari proje ve tasarım ilkeleri ile ilgili bilgilerle; yapının mimari proje özellikleri ve NSK tipolojisi bağlamında hangi tasarım ilkelerine sahip olduğu, mimari tasarım grubu ve işveren tarafından tanımlanmış kullanıcı profilleri belirlenmiştir. Daha sonra yapıdaki mevcut kullanıcı profillerinin analizi için Levent Loft kullanıcılarına anket uygulanmış ve Levent Loft kullanıcılarının sosyo-kültürel statüleri, kentsel mekan çevresi açısından izledikleri rotaları, bir önceki konutlarının özellikleri, NSK yaşamını tercih sebepleri ve farklı bir yaşam tarzı öne süren bu konut tercihlerinden memnuniyet durumları tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise, mimari proje ve tasarım ilkelerinin incelenmesi ile elde edilen bulguların, Levent Loft kullanıcı profili ile örtüşme durumu sorgulanarak gelecek çalışma önerileri yapılmıştır.
This study, dealing with the socio-cultural dimension of sustainability, aims to analyse the high-rise residences which have a reciprocal interaction with the socio-cultural dimension of sustainability, in terms of user. To achieve this, first of all, the related concepts, such as house and housing environment, housing satisfaction, housing typologies, high-rise residence typology, sustainability, sustainable development are defined and their interaction inbetween are determined. To exemplify and describe the spatial qualities of the theoretical relationships, Büyükdere Street at Levent District found suitable for the case study and being the recent completed residence project of the study site, Levent Loft is analised in detail under the titles of architectural project, design criteria and user profiles. With the collection of the architecturel project documents, drawings and news about the project, the architectural properties of the project and the design criteria in the context of residence typology, the target user profile identified by the owner and the architecturel design group have been defined. Additionally, for the analysis of the existing user profile, a survey has been conducted and the Levent Loft users’ socio-cultural statuses, the paths that they follow on the urban environment, the properties of their previous houses, the resons behind the preferences of residence typology and the satisfaction of their present houses and housing environment. Finally, in the conclusion part, the comparsion of the pre-defined user profile by the design criteria of Levent Loft and the current user profile have been done, and reccomendations for the future projects have been mentioned.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/8545
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10614.pdf146.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.