Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8542
Title: Pasif Güneş Evlerinde Bina Kabuğu Sistemi Tasarımı
Other Titles: Design Of Building Envelope System For Passive Solar Houses
Authors: Oral, Gül Koçlar
Efe, Anıl
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Pasif Sistem
Güneş Evi
bina kabuğu
Passive System
Solar House
Building Envelope
Issue Date: 3-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada pasif güneş evlerinde bina kabuğu tasarımına ilişkin alternatiflerin geliştirmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, öncelikle, pasif güneş evlerinin tasarımında etkili olan parametreler ve bilinen pasif güneş evi sistem türleri olan doğrudan, dolaylı, izole ve sürekli dolaşım halkası sistemleri incelenmiştir. Bu incelemede binanın yerleşimi, yönlenmesi, formu ve yapı kabuğunun optik ve termofiziksel özellikleri gibi tasarım parametreleri ele alınmış, kabuk sistem türlerinin pasif ısıtma ve soğutma işlevlerini yerine getirmek için yüklendiği özelliklerin (toplama, emicilik-yansıtıcılık, depolama, dağıtım, kontrol), ısıtma ve soğutma dönemindeki işleyişleri irdelenmiştir. Son olarak, bu sistemler için tasarıma yardımcı uygun bina kabuğu alternatifleri uygulama detaylarıyla sunulmuştur.
The aim of the study is to develop building envelope alternatives for passive solar houses. Towards this goal, primarily, influential parameters on passive solar house design and the most common types of passive solar house systems: direct, indirect, isolated and convective loop systems were examined. In this review, parameters was handled such as the site, orientation of the building, building form, optical and termophysical properties of envelope of building, and then the loaded properties of the passive system were examined according to their process during the heating and cooling periods. And the last session proposes alternative detailed designs of envelopes that will yield the expected passive solar house performance.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/8542
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9715.pdf13.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.