Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8470
Title: Senirkent’de Afet Sonrası Kalıcı Konut Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation Of Post-disaster Housing In Senirkent
Authors: Ünlü, Alper
Özden, Ali Tolga
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Uyum
Adaptasyon
Kültür
Sosyokültürel
Afet
Adjust
Adaptation
Culture
Sociocultural
Disaster
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Gelişmekte olan ülkeler içerisinde bulunan Türkiye’nin gelişmiş bir ülke olma ve Avrupa Birliği’ne girme hedefi uzun yıllardır sürdürülmektedir. Coğrafi yeri itibari ile dünyanın en hareketli sismik bölgelerinden birisi üzerinde bulunan ülkemizin taşıdığı deprem riski yanında pek çok doğal ve insan yapımı afete de maruz kalabildiği bilinmektedir. Ülkenin yapı standardının ve yanlış politikalarının yol açtığı tehdit insanları büyük bir risk altında bulundurmaktadır. Bu riskin tabi sonucu olan afetlerde, hemen hemen her yıl ülke insanına ve ekonomisine büyük darbeler indirmektedir. Dolayısıyla, mevcut konut politikaları ve yapı stoğu ile ülkenin gelişmiş bir ülke statüsü elde etmesi mümkün görünmemektedir. Elbette bu konuda bir şans yakalamak için yapılabilecekler bulunmaktadır. Önemli olan bu şansı zamanında ve yerinde yakalayabilmektir. Bu çalışmanın yapılmasındaki asıl amaç, ülkemizde afetler sonrasında ortaya çıkan acil konut ihtiyacının kısa vadede ve uzun vadede nasıl çözüldüğünü incelemek, bu konuda uygulanan politikalar ışığında gerek afet öncesi gerekse de afet sonrası uygulamaların farklılık ve benzerliklerini araştırmak, afet sonrası konutların çevreye ve kullanıcılara uyumunu incelemek ve bu konuda yapılan uygulamaları değerlendirerek gelecekte yapılması muhtemel benzer örneklere ışık tutacak bir kaynak oluşturmaya çalışmaktır.
Turkey takes its place in the world of developing countries. The goal of being a developed country and a member of European Union has been continuing for years. The benefits that have been awaited can be explained like as; economic development, enlarging labour field, reaching to a better form of prosperity of the community. However because of errant politics and the applications of authorities, country has been missing the chance of being a EU member. There for the special characteristics of geographical site of the country, the Turkish society is vulnerable for natural disasters. The country is existed on a very active sismic region thus there is a big earthquake threatment. Beacuse of Turkey’s lack of building standarts and unexisted control mechanisms, the earthquake risk is higher than most countries. Not only earthquakes furthermore other naturel disasters like floods, landslides etc. threats public life. Almost every year, consequences of the risks make great impacts on public life and Turkish economy. Necessary precautions and right political decisions must be taken immediately. By this way healthy infrastructure and healthy urban structure with qualified buildings will be gained. Due to these suitable approches we can have a chance to catch being a member of EU. The ultimate goals of this study are; in our country, aftermath of the disasters what kind of solution applications used in the appearance of urgent needs of emergency housing in short and long terms, to investigate the differences and the similitaries of the politic approaches in applications of post-disaster housing, the important of adaptation of victims to their new environment and post-disaster houses which is affected on the success of the projects, to discuss the applicated projects and form a database model for the probable future examples.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/8470
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2334.pdf2.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.