Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8336
Title: Çok Uluslu Mimarlık Organizasyonlarında Tasarım Yönetimi Ve Kültür
Other Titles: Design Management And Culture In Multicultural Design Organizations
Authors: Giritli, Heyecan
Kurbak, Emre
Proje Yapım Yönetimi
Construction Management
Keywords: Tasarım Yönetimi
Tasarım
Organizasyon Yönetimi
Organizasyon Kültürü
Örgütsel İletişim
Koordinasyon
Çok Uluslu
Çok Uluslu Tasarım
Kültürel Değişim.
Design Management
Design
Organization Management
Organization Culture
Organizational Communication
Coordination
Multi-National
Multi-National Design
Cultural Change.
Issue Date: 31-Dec-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, Türkiye’de üzerinde çok durulmamış olan tasarım yönetimi kavramının çok boyutlu olarak ele alındığı bir literatür araştırmasıdır. Temelde tasarım yönetimi yaklaşımı ile çok uluslu tasarım organizasyonları içerisinde doğabilecek sorunların eşgüdümlenme, eşkültürlenme yöntemi ve tasarım yönetimi yaklaşımı ile çözülebileceği varsayımına dayanmaktadır. Tasarım sırasında çok uluslu ortamlarda doğacak sosyo-kültürel sorunları, tasarım yönetimi ve tasarım yöneticisinin görevlerini ve bu iki kavramın kesişmesinden doğan organizasyon yönetimini incelemektedir. Son olarak eşkültürlülük, demokrasi, oligarşi ve teknokrasi gibi yönetim şekilleri üzerinden organizasyonların yaratacağı baskın ve çekinik kültürlerden, planlı şekilde kültür değiştirme tekniklerinden ve çok uluslu çalışma ortamında doğabilecek beşeri ve fiziksel farklılıkların çatışma yerine değere çevrilebileceğinden bahsedilmiştir. Bu araştırma tasarım firmalarında görev alan yönetim sınıfına özellikle proje yönetimi ve tasarım yönetimi arasındaki benzerlik ve farkların görülebilmesi açısından faydalı olacaktır.
This is a literature research that takes on the design management concept, which has not quite been focused on in Turkey, on a multitude of levels. It is basically set up on the design management and the hypothesis that the problems that arise within the multinational design organization can be handled with synchronization and cultural change methods and design management approach. It examines the socio-cultural problems that can arise in multinational spaces, the design management and the tasks of design manager and the organization management that emerges from the overlap of these two concepts. Finally, several relevant subjects were covered, such as the dominant and recessive cultures that the organizations will create through administration types like, democracy, oligarch and technocracy, planned techniques about changing culture and how social and physical differences that arise in the multinational workspace can be turned into value instead of conflict. This research will be useful for the design managers who work in design firms in seeing the similarities and the differences of design management and project management.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/8336
Appears in Collections:Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10730.pdf2.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.