Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8171
Title: İlköğretim Okullarının Akustik Açıdan İncelenmesi: İstanbul’da Bir İlköğretim Okulu Örneği
Other Titles: Evaluation Of The Acoustical Performance Of Elementary Schools: An Example Of An Elementary School In Istanbul
Authors: Demirkale, Sevtap Yılmaz
Gürel, Nihan
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
Keywords: İlköğretim Okulu
Konuşmanın Anlaşılabilirliği
Çınlama Süresi
Elementary School
Speech Intelligibility
Reverberation Time
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: İlköğretim okulları, konuşma ve dinleme aracılığıyla, eğitim ve öğretim eylemlerinin gerçekleştirildiği kurumlardır. Gürültüye oldukça duyarlı olan bu yapılarda, yeterli akustik koşulların sağlanması büyük önem taşır. Bu çalışmanın konusu; ilköğretim okullarının akustik performans kriterlerinin ortaya konulması ve bir ilköğretim okulu örneğinin ele alınarak, yerinde yapılan ölçümler ve anket çalışmaları ile mevcut koşulların saptanması ve okulun akustik performansının değerlendirilmesidir. Çalışma kapsamında, öncelikle ilköğretim okullarının yerleşme, bina ve yapı elemanı ölçeğinde incelenmesi yapılmıştır. Sonrasında, kapalı mekânların akustik kalitesini etkileyen parametreler ele alınmıştır, ilgili mekanların akustik açıdan incelemesi yapılarak; sınıflar, çok amaçlı salon, kapalı spor salonu ve ilgili diğer mekânların özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, ilköğretim okulları için akustik performans değerlendirme tablosu ortaya konmuştur. Sonrasında, örnek olarak seçilen İstanbul Oruçgazi İlköğretim Okulu nun yerleşme, bina ve yapı elemanı ölçeğinde incelenmesi yapılmıştır. Ayrıca, okulun tüm öğrencileri ve öğretmenlerine uygulanan anket çalışması sonuçlarına yer verilmiş, böylece subjektif değerlendirme yapılmıştır. Son bölümde ise, ölçüm sonuçları ile anket sonuçlarının karşılaştırması yapılmış, akustik performans kriterleri açısından ele alınan okulun değerlendirmesi yapılmıştır.
Elementary schools are the associations where the actions of educating and teaching by the means of speaking and listening occur. For these buildings which have sensibility to the noise, it is very important that the adequate acoustical conditions have been provided. The subject of this work is, to put forward of the acoustical performance criteria of elementary schools and by examining of an example of an elementary school, the identification of current conditions and the evaluation of the acoustical performance of the selected school with the help of surveys and acoustical measurements. In the content of this work, firstly, in the scale of localization, building and building elements, elementary schools were studied. Later, the acoustical parameters of room acoustics identified, also the main spaces of elementary schools affected from the noise were studied. Besides, the evaluation table of acoustical performance for elementary schools is illustrated. Next, the analyses of the selected school, Istanbul Oruçgazi Elementary School, in the scale of localization, building and building elements are made. In addition, the results of the surveys prepared for both students and teachers are illustrated by charts and by this way, subjective evaluation is made. Lastly, the comparison between the results of measurements and surveys is made. Then, the selected school is evaluated with respect to the acoustical performance criteria of elementary schools.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/8171
Appears in Collections:Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7511.pdf9.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.