Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7946
Title: Hidroelektrik Enerji Birim Fayda Analizi
Other Titles: Hydroelectrical Energy Unit Benefit Analyses
Authors: Önöz, Bihrat
Mescigil, F. Onuralp
Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği
Hydraulics and Water Resources Engineerin
Keywords: Hidroelektrik
Enerji
Elektrik Fiyatları
DUY
Enerji Maliyetleri
Enerji Faydaları.
Hydroelectric
Energy
Electricity Prices
DUY
Energy Costs
Energy Benefits.
Issue Date: 25-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, gerek kurumsal bazda gerekse kişi bazında sunulan hidroelektrik enerji birim satış fiyatı önerileri ve bu önerilerin hidroelektrik santral projelerinin ekonomik analizine etkileri araştırılmıştır. Ayrıca günümüzde kullanılan ve geçerli olan yöntemler de incelenmiştir. Hidroelektrik enerji birim faydaları üzerine daha önce yapılmış olan çalışmalara değinilmiştir. Gerek kurumsal gerekse kişi bazında yapılan bu çalışmalar detaylı olarak anlatılmış ve incelenmiştir. Şu anda ülkemizde elektrik enerjisi satış fiyatını belirlemede kullanılan DUY sistemi incelenmiştir. Hidroelektrik enerji birim faydalarının seçilen iki adet örnek proje üzerine etkileri incelenmiştir. Bu projelerden bir tanesi depolamalı tesis, diğeri ise nehir tipi tesis olarak seçilmiştir. Bu bölümde ayrıca seçilen örnek projelerin proje karakteristikleri de verilmiştir. Örnek projelerin ekonomik analiz sonuçlarına da bu bölümde değinilmiştir. Son olarak, çalışmanın son bölümü olan sonuç bölümünde daha önceki bölümlerde değinilen yöntemler değerlendirilmiştir. Ayrıca bu yöntemlerin kullanılabilirlikleri ve güncel olup olmadıklarına da değinilmiştir. Daha sonra bu yöntemlerin örnek projeler üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Son olarak en geçerli ve güncel yöntem önerisi sunulmuştur.
In this study, it has been investigated in both enterprise bases and individually that the hydroelectrical energy unit sales price suggestions and also the effects of those to economical analyses of hydroelectrical powerplant projects. Also it is examined the methods which is in use today. In the study, previous studies about hydroelectrical unit cost are exhibited. Those subjects are comprehensively explained and explored in both enterprise bases and personal basis individually. In the study, DUY system which is used for calculating the electrical energy market price in our country is investigated. Also the effects of hydroelectrical energy unit benefits - as shown on previous sections – on two chosen example projects is investigated. One of those projects is chosen as a dam facility project and the other one is a run off river type project. Also it is given in this section that the characteristics of the example projects. The economical analyses results of these projects are exhibited. In the Conclusion chapter which is the final chapter of the study, results of the studies on previous sections are examined. Also it is examined wheter these studies are updated and useful or not. Afterwards effects of these methods on sample projects are exposed. Finally, the most updated and useful method has been offered.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/7946
Appears in Collections:Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9524.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.