Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7932
Title: Meskun Bölgelerdeki Yollarda Yağmursuyu Drenaj Sistemlerinin Hidroliği Ve Tasarımı
Other Titles: Hydraulics And Design Of Stormwater Drainage Systems In Urban Areas
Authors: Uyumaz, Ali
Tezel, Gökçe
Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği
Hydraulics and Water Resources Engineerin
Keywords: Yağmursuyu girişleri
meskun bölge drenajı
Curb opening inlets
urban drainage
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada ülkemiz dışında ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerde yağmur suyunun meskûn bölgelerde drenajı için kullanılan bordürde, arkta bırakılan yağmursuyu girişleri ile her ikisinin bileşiminden oluşan birleşik yağmursuyu girişleri incelenmiştir. Trafik güvenliği dolaylı olarak yüzeysel drenaj 'a bağlıdır. (Yollardan yağmur suyunun etkili ve alabildiğince hızlı bir şekilde uzaklaştırılması trafik güvenliği için önemli bir fayda teşkil etmektedir.Bazı durumlarda yoldaki suyun ince bir film tabakası oluşturarak taşıtların yol ile temasını azaltarak trafik güvenliği açısından tehlike arz eden ve halk arasında "kızaklama" olarak bilinen duruma sebep olur. Çalışmada daha önce fazla incelenmemiş olan birleşik girişlerin performansları da incelenmiştir. Önceki yıllarda yapılan deneyler yorumlanarak hangi sistemin, hangi yol koşullarında (enine, boyuna eğimlerde) hangi sonuçlan verdiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bordur girişlerince deşarj edilen su miktarı Froude sayısı ile değişim grafikleri elde edilerek suyun davranışı hakkında bilgi edinilmiştir. Bu grafiklerle deney sonuçlan karşılaştırılmıştır.
In this study we have investigated the urban stormwater drainage systems which have been used widely in such countries as U.S.A, Canada, U.K and Australia etc.... The name of this systems are; curb-opening, gutter and combination inlets. Traffic safety is intimately related to surface drainage. The distinctive criterion for surface drainage of highways is the great need to remove stormwater from pavements as rapidly and efficiently as possible. The presence of a film of water that does not drain away rapidly enough can cause a very hazardaus phenomeon for traffic and human safety known as "hydroplanning (aquaplanning). We either investigated the hydraulic performance of combination inlet which have not been examined sufficiently before. We tried to verify which system give what results in which conditions (longitudinal and cross slopes of street) by interpretion of laboratory experiments which have been performed past years. Also we derived Froude number - Discharge ratio (efficiency) graphics by using this laboratory results. Then we compared this graphic with laboratory results and tried to attain a result.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/7932
Appears in Collections:Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2904.pdf2.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.