Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7931
Title: Bir Akım Ortamında Prizmatik Bir Cisim Etrafındaki Üç Boyutlu Akımın Deneysel Olarak İncelenmesi
Other Titles: An Experimental Study On Three - Dimensional Flow Around A Prismatic Body
Authors: Kabdaşlı, M. Sedat
Duman, Emre
Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği
Hydraulics and Water Resources Engineerin
Keywords: Üç boyutlu akım
Prizmatik cisim
Türbülans
Sürüklenme kuvveti
Three dimensional flow
Square cylinder
Turbulence
Drag force
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, dikdörtgen prizmatik bir cisim etrafındaki akım özellikleri deneysel olarak incelenmiştir. Silindirik kesitler hidrodinamik açıdan çok daha elverişli olmasına rağmen imalatının kolaylığı sebebiyle keskin köşeli cisimlerin etrafındaki akımın incelenmesi gelişen deniz teknolojileri ile birlikte gerekli hale gelmiştir. Bu amaç doğrultusunda bozulmamış akım özellikleri referans alınarak akımın üç eksendeki zamansal ortalama hızlarının, türbülans şiddetinin, türbülans kinetik enerjisinin ve Reynolds gerilmelerinin değişimleri belirlenmiş ve bunların sebepleri tartışılmıştır. Akım – cisim sistemi bir bütün olarak düşünülmüş ve cismin akıma etkisinden sonra akımın cisme olan temel etkisi olan sürüklenme kuvveti, dolayısıyla da sürüklenme kuvveti katsayısı (CD) bu durumdaki cisim için belirlenmiştir. Deneyler akustik Doppler hız ve piyozoelektrik basınç ölçerlerle bir su kanalı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Deney sonucunda çalışılmakta olan son derece karmaşık üç boyutlu akım ortamında cisim etrafındaki hidrodinamik parametreler belirlenmiştir.
In this study, flow around a square cylinder was investigated by an experimental study. Although circular cylindrical objects are more hydrodynamic, square cylinders are being used because of its easier fabrication and on some conditions its more effective shape. As the marine technologies improve, more investigations became necessary. For this purpose, after setting undisturbed flow characteristics as reference, three dimensional mean velocities, turbulence intensity, turbulence kinetic energy and Reynolds stresses were obtained and its causes were discussed. Flow – body interaction was considered as a whole and after understanding the impact of object on flow, drag force which is main impact of flow on object and drag force coefficient (CD) was studied and obtained. Experiments were conducted by acoustic Doppler velocity meters and piezoelectric pressure transducers in a flume. Complex hydrodynamic parameters around square cylinder were obtained as the output of this study.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/7931
Appears in Collections:Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7532.pdf2.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.