Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7930
Title: Biriktirmeli Ve Biriktirmesiz Hidroelektrik Tesislerin Teknik Olarak Karşılaştırılması
Other Titles: Technical Comparison Of Runoff River And Storage Type Hydroelectric Facilities
Authors: Ağıralioğlu, Necati
Kaya, Duygu
Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği
Hydraulics and Water Resources Engineerin
Keywords: Hidroelektrik
Biriktirmeli Hidroelektrik Santral
Biriktirmesiz Hidroelektrik Santral
HEPP for storage dam
Run of River HEPP (without storage)
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada esas olarak Türkiye nehirleri üzerindeki Hidroelektrik potansiyelinin uygun bir şekilde değerlendirilebilmesi için Hidroelektrik santral kurulum sistemleri arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmada pilot bölge olarak seçilen Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon il sınırları içerisindeki Solaklı havzasında yer alan Çambaşı Baraj yeri seçilmiştir. Çambaşı baraj yerinde uygulanması düşünülen biriktirmeli Hidroelektrik santral projesi yerine alternatif düşünülerek karşılaştırma yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Çambaşı Barajı ve HES projesi, Çambaşı Regülâtörü ve HES projesine dönüştürülürken enerji iletim hattı sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmamasına özen gösterilmiştir. Bunun sonucu olarak çevreye en az derece zarar verecek ve enerji üretimin en iyi şekilde gerçekleştirecek çözümler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Her ne kadar Çambaşı Projesi barajlı santral yapılması açısından hemen hemen tüm kriterleri yerine getiriyor olsa da her iki alternatifin avantajları karşılaştırıldığı vakit, regülâtörlü santral yapılmasının teknik açıdan daha avantajlı olduğu görülmüştür.
In this work, in order to evaluate hydroelectric energy potential of Turkish rivers, a comparison was performed among HEPP installation types. Location of Çambaşı Dam is chosen as a pilot place which locates in Solaklı Basin of Trabzon Province of East Black-sea Region of Turkey. An alternative project for the already planned water-storing Çambaşı Dam project is worked on this report and the results are assessed. While Çambaşı Dam and HEPP project is being converted to Çambaşı Diversion Weir and HEPP project, attention was given not disturb the old energy transmission line at the new project. As a result of these, a solution consists of the less harm to the environment and the most effective energy production, is attempted to be found out. Although Çambaşı Dam Project fulfills almost all criterias of a HEPP project with a dam, when advantages of the two alternatives are compared, it is seen that a HEPP with a diversion weir is technically more advantageous than the former alternative.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/7930
Appears in Collections:Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7478.pdf47.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.