Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7918
Title: Izgara Tipi Yağmur Suyu Giriş Yerlerinin Meskun Bölge Drenajı Kapsamında İncelenmesi
Other Titles: Examination Of Grate Inlets Within Urban Stormwater Drainage
Authors: Uyumaz, Ali
Şahin, Halil İbrahim
Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği
Hydraulics and Water Resources Engineerin
Keywords: ızgara tipi giriş
yağmur suyu giriş yerleri
meskun bölge drenajı
grate inlet
stormwater inlets
urban drainage
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada yerleşim yerlerinde yağmur suyu drenajı için kullanılan yağmur suyu giriş yerlerinden ve ülkemizde de en çok kullanılan ızgara tipi girişlerin hidrolik hesaplarından bahsedilerek en uygun giriş tipinin belirlenmesi amacıyla daha önce yapılmış bir deneyin verileri kullanılmıştır. Bu amaçla daha önce FHWA (Federal Highway Administration ) tarafından altı farklı ızgara tipi için yapılmış bir çalışmanın sonuçlarından faydalanılmıştır. FHWA’ nın yaptığı çalışmada ızgaraların hidrolik verimliliklerini karşılaştırmak amacıyla hidrolik verimliliğin arktaki akımın miktarına göre değişimi incelenmiştir. Bu çalışmada FHWA’ nın deney sonuçlarından hareketle altı farklı boyuna eğim durumu için iki boyutsuz sayı elde edilmiş ve bütün ızgara tipleri için bunların birbirleriyle değişimi incelenmiştir. Bu boyutsuz sayılardan birincisi ızgara genişliğinin arktaki suyun yayılmasına oranı (W/T), ikincisi ise giriş yerinin tuttuğu debinin arktaki toplam debiye oranıdır (Qi/Q). Bu çalışmada ayrıca FHWA tarafından yapılmış deneyde kullanılmayan boyuna eğim değerlerindeki hidrolik verimlilikleri tahmin etmek için formüller türetilmiştir. Çubukları akım yönüne paralel olan ızgaraların hidrolik performansının çubukları akım yönüne dik olan ızgaralara göre daha iyi olduğu görülmüştür.
In this study, it is dicsussed that the stormwater inlet types and hydraulic calculations of grate inlets which are most widely used inlet types in our country and also experiment’s results had been used for determining the most suitable inlet type which is used in urban stormwater drainage. For this aim, it is benefited from results of a study which are performed by FHWA (Federal Highway Administration) for six different grate types. In FHWA’s experiment, to compare the hydraulic efficiency of grate inlets, it is investigated the variations of hydraulic efficiency by intercepted discharge. In this study, by using experiment results for six different longitudinal slope situation, two non-dimensional numbers had been obtained, and it is investigated that their change in value with each other for all grate inlets. The first one of these non-dimensional numbers is the ratio of grate width to the spread of water (W/T) and the second one is the ratio of intercepted discharge to total discharge (Qi/Q). Also, it is mentioned that, formulas had been derived to find the hydraulic efficiency for longitudinal slope values which are not used in experiments performed by FHWA. It is observed that parallel bar grates have better hydraulic performance than transverse bar grates.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/7918
Appears in Collections:Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4233.pdf3.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.