Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7915
Title: Türkiye’de Küçük Hidroelektrik Santralların Tarihsel Gelişimi Ve Bugünkü Durum
Other Titles: History Of The Small Hydropower Plants And Their Current Status İn Turkey
Authors: Avcı, İlhan
Buttanrı, Beyhan
Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği
Hydraulics and Water Resources Engineerin
Keywords: Hidroelektrik Santral
Enerji
Hydropower Plants
Energy
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Enerji kaynaklarının ve enerji talebinin geleceğine bakıldığında, küçük hidroelektrik santrallerin desteklenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Küçük hidroelektrik santralleri, bir yandan hidroelektrik üretiminin avantajlarını beraberinde getirirken, öte yandan büyük ölçekli hidroelektrik tesislerinin dezavantajlarını da ortadan kaldırmaktadır.Enerjinin yeterli, güvenilir, ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde üretimi her ülke için büyük önem taşımaktadır. Enerji tüketimindeki yıllık artısın %6-8 lere ulaştığı Türkiye için bu konular daha da büyük önem arz etmektedir. Artan enerji talebinin karşılanabilmesi için, yılda yaklaşık 3-4 milyar A.B.D. doları hacminde yeni projelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu hedefe ulaşılabilmesi için kamu-özel sektör ortaklıklarının geliştirilmesine, EPDK nın fonksiyonlarının genişletilmesine, başta Dünya Bankası olmak üzere uluslararası kaynaklardan faydalanma oranının artırılmasına ve enerji üretiminde Yap-İşlet-Devret modelini destekleyen politikalara gerek duyulmaktadır. Bu çerçevede, çevre ile en uyumlu enerji üretim yöntemi olan küçük hidroelektrik santralleri, Türkiye’nin artan enerji ihtiyacının karşılanmasında en önde gelen alternatiflerden biri olarak ortaya çıkmaktadır.
Looking at the future of energy resources and demand, there are very good reasons to support small hydropower plants. These small hydropower plants bring the advantages of hydropower generation, without the disadvantages of large scale installations. It is important for every country to produce energy in a self –sufficient, reliable, economical and sustainable manner. This is especially critical for Turkey as the annual increase in energy consumption is 6-8%. In order to meet this growing demand, Turkey has to invest approximately US$ 3-4 billion in new energy projects each year. In order to achieve this target, it is essential to develop public-private partnerships, to expand the functions of Energy Market Regulatory Authority, to have increased access to the international resources such as those of the World Bank for financing of such projects and last but certainly not the least, to encourage policies in favour of Built-Operate- Transfer model for energy production. In this respect, being the most environmentally friendly energy production method, small hydropower proves to be the most viable option to meet increasing energy demands of Turkey.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/7915
Appears in Collections:Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3937.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.