Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7543
Title: Hedefli α, β-doymamış Karbonil Bileşiklerinin Sentezi
Other Titles: Synthesis Of Targeted α, β-unsaturated Carbonyl Compounds
Authors: Anaç, Olcay
Hancıoğlu, Neslihan
Kimyagerlik
Chemistry
Keywords: enaminon
diazo bileşikleri
karbenoid.
enaminone
diazo compounds
carbenoid.
Issue Date: 8-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: α, β-Doymamış karbonil bileşikleri ile diazobiskarbonil bileşiklerinin katalitik ortamdaki reaksiyonları Anaç ve grubu tarafından incelenmektedir. s-Cis α, β-doymamış keton ve ester bileşikleri bakır(II) asetilasetonat katalizörlüğünde dimetil diazomalonat ile dihidrofuran, dihidrobenzoksepin, araya girme türevlerini oluşturmaktadır. α, β-Konjuge aldehit bileşikleri de bu reaksiyonlarda sadece aldehit fonksiyonu üzerinden epoksit ve dioksalen türevlerini oluşturmaktadır. Yakın zamanda yine grubumuz β-amino α,β-doymamış keton bileşiklerinin (enaminon) karbenik reaksiyonlarını da incelemiştir. Bu reaksiyonlardan, beklenen 3H-dihidrofuran ürünlerinin yanısıra çıkış bileşiğinin sübstitüentlerine göre nafton ve kinolin türevleri ana ürün olarak elde edilmiştir. Ayrıca daha önceki çalışmalarda gözlenmeyen ikinci bir dihidrofuran ürünü de (5H-dihidrofuran) yine reaksiyonlardan ele geçmiştir. Enaminonlar hem nükleofilik enaminleri hem de elektrofilik enonları içeren çok yönlü sentetik ara ürünlerdir. Bu tez çalışmasında α, β-doymamış dikarbonil enaminon bileşikleri sentezlenmiştir. Sentezlenen dikarbonilenaminon bileşiklerinin sırasıyla dimetil diazomalonat, etil diazoasetat ve etil asetodiazoasetat ile bakır(II) asetilasetonat katalizörü varlığındaki reaksiyonları da incelenmiştir. Bu reaksiyonlardan yüksek verimle ana ürün olarak 3H-dihidrofuran türevleri elde edilmiştir.
Reactions of α, β-unsaturated carbonyl compounds and diazobiscarbonyl compounds in catalytic medium are investigated by Anaç et. al.. s-Cis α, β-unsaturated ketone and ester compounds form dihydrofuran, dihydrobenzoxepine, insertion derivatives with dimethyl diazomalonate with copper(II) acetylacetonate as the catalyst. In these reactions, α, β-conjugated aldehyde compounds only form epoxide and dioxalane derivatives which occurs out of aldehyde functional group. Our group has investigated carbenic reactions of β-amino α,β-unsaturated ketone compounds (enaminone). Not only the expected 3H-dihydrofuran products but also naphtone and quinoline derivatives which depend on the starting compound are obtained as main products in these reactions. Furthermore, a second dihydrofuran product (5H-dihydrofuran) which is not observed in the precedent studies is obtained from these reactions. Enaminones are versatile synthetic intermediates that combine the ambident nucleophilicity of enamines with the ambident electrophilicity of enones. In this study we synthesized α, β-unsaturated dicarbonyl enaminone compounds. Also the reactions of these dicarbonylenaminone compounds with dimethyl diazomalonate, ethyl diazoacetate and ethyl acetodiazoacetate in the presence of copper (II) acetylacetonate are investigated respectively. 3H-dihydrofuran derivatives as the main product are obtained with high yields from these reactions.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/7543
Appears in Collections:Kimya Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10630.pdf4.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.