Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7540
Title: Metalokarben Bileşikleri İle Heterosiklik Bileşik Sentezi
Other Titles: Synthesis Of Heterocyclic Compounds By Using Metalocarben Compounds
Authors: Anaç, Olcay
Tarakçı, Nurdan
Kimyagerlik
Chemistry
Keywords: Asetilenik karbonil bileşikleri
diazo bileşikleri
karbenoid.
Acetylenic carbonyl
diazo compounds
carbenoid.
Issue Date: 30-Jun-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: a,b-Asetilenik karbonil bileşikleri geçiş metali katalizörleri varlığında diazo bileşikleri ile verdikleri reaksiyonlar sonucunda heterosiklik bileşikleri oluşturabilmektedirler. Bu tez çalışması kapsamında a,b-asetilenik karbonil bileşiklerinin bakır(II) katalizörleri varlığında dimetildiazomalonat ile verdiği reaksiyonlar incelenmiştir. Dimetildiazomalonat bileşiği, bakır(II) katalizörü varlığında karbenoid kararlı arayapısına dönüşür. Oluşan karbenoid, a,b-asetilenik karbonil bileşiklerinde bulunan karbonil fonksiyonunun oksijen atomuna elektrofilik katılarak ilid arayapısını oluşturabilir ve a,b-asetilenik karbonil bileşiğinde bulunan çoklu bağ üzerinden halka kapanması gerçekleşebilir. Aynı zamanda a,b-asetilenik karbonil bileşikleri, karben ve üçlü bağ arasında gerçekleşebilecek olan [2+1] çeletropik reaksiyonlar sonucu siklopropen türevlerini ve karbenin 1,3-dipolar yapı olarak a,b-asetilenik karbonil bileşiğinin karbonil fonksiyonu ile etkileşimi sonucu [3+2]-halkakatılması reaksiyonlarını da verebilirler. Bu tez çalışmasında a,b-asetilenik aldehit ve esterler ile dimetildiazomalonatın bakır(II) katalizörlüğünde verdiği reaksiyonlar incelenmiş ve elde edilen yapılar tanımlanmıştır.
It is possible to obtain heterocyclic compounds from the transition metal catalyzed reactions of a,b-acetylenic carbonyl compounds and diazo compounds. In this study, reactions of a,b-acetylenic carbonyl compounds and dimethyldiazomalonate with copper(II) catalyst were investigated. In the presence of copper(II) catalyst, dimethyl diazomalonate is transformed into stable carbenoid intermediate. This intermediate can give electrophilic addition reaction on the carbonyl oxygene to generate ylide intermediate and 1,5-electrocyclization can occur over the triple bond of the a,b-acetylenic carbonyl compound. a,b-Acetylenic carbonyl compounds may also give [2+1] cheletropic reactions between carbene and triple bond to form cyclopropene derivatives and [3+2] cycloadditions reactions between carbonyl group of the a,b-acetylenic carbonyl compounds and carbene as 1,3-dipolar structure. In this study reactions of a,b-acetylenic kethone and ester compounds and dimethyldiazomalonate with copper(II) catalyst were investigated and the obtained compounds are identified.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/7540
Appears in Collections:Kimya Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10523.pdf4.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.