Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7449
Title: 4 -dioktilamino-3-hidroksiflavon Temelli Floresans Probların Sentezleri Ve Özelliklerinin İncelenmesi
Other Titles: The Synthesis And Characterization Of 4’-dioctylamino-3-hydroxyflavone Based Fluorescence Probes
Authors: Öztürk, Turan
Çıkrıkçı, Simay
Kimyagerlik
Chemistry
Keywords: 3-Hidroksi flavonlar
Floresans prob
ESIPT
Kromofor grup
Organik Sentez.
3-Hydroxy flavones
Fluorescence prob
ESIPT
Chromophore group
Organic Synthesis.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Biyolojik sistemlerde daha iyi iletişime girecek floresans sensörler geliştirmek için yeni 3-hidroksiflavon analoglarının sentez edilmesi önem taşımaktadır. Probun kararlılığını artırabilmek için, floresans spektrumunda konjugasyonu arttırarak bandların kırmızı alana kaymasını sağlamak ve probun özelliğini lipid yapının özelliğine benzetmek üzere probun yapısına farklı uzunluklarda hidrokarbon zincirleri yerleştirmek söz konusu olabilir. Bu amaçla bu çalışmada, 3-hidroksiflavon’un yağsı özelliğini artırmak üzere, elektron verici grup olarak benzaldehitin para pozisyonuna dioktil amino grupları yerleştirilmiştir. Nonpolar özelliği artan sensörün, biyolojik sistemlerle daha iyi iletişime girmesi, biyolojik kirliliği belirleme özelliklerinin geliştirilmesi, seçici olarak hücrelere duyarlılığının artırılması ve hücre hakkında daha fazla bilgi edinilmesi planlanmıştır.
For the development of new fluorescence sensors to be used in the biological systems, it is important to synthesize new 3-hydroxyflavone derivatives. To increase the stability of the probe, it is possible to increase the conjugation that result with a red shift in fluorescence spectra and introduction of long hydrocarbon chains to the prob to make the prob similar to the lipid structure. For this purpose, in this study, to increase the lipid structure of 3-hydroxyflavone, dioctylamino groups are placed to the para position of benzaldehyde, as an electron donour group. It is planned for the sensor whose nonpolar behaviour is increased, to interact with biological systems better, to determine biological pollution, to increase the intensity to cells selectively and to learn more information about cells.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/7449
Appears in Collections:Kimya Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3324.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.