Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7438
Title: 4’-dibutilamino-3-hidroksiflavon Temelli Floresans Probların Sentezleri Ve Özelliklerinin İncelenmesi
Other Titles: The Synthesis And The Study Of Fluorescent Probes Based On 4’-dibutylamino-3-hyroxyflavones
Authors: Öztürk, Turan
Taşan, Bahar
Kimyagerlik
Chemistry
Keywords: 3-Hidroksiflavon
Fluoresans
Prob
Kromofor
Esipt
3-Hydroxyflavones
Fluorescent
Probe
Chromophore
Esipt
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada ortamdaki değişikliklere karşı oldukça seçici ve hassas olan 3-Hidroksiflavon türevleri sentezlenmiştir. 3-Hidroksiflavon türevleri yapılarında bulunan kromofor grubu sayesinde ESIPT reaksiyonu göstererek birbirinden iyice ayrılmış iki fluoresans bant verirler. Çalışmamızda 3-Hidroksiflavona molekülün yağsı özelliğini artıcak “butil” zinciri takılarak, FN4, OFN4, MFN4 kodlu problar sentezlenmiştir. Non-polar özelliği artan sensör biyolojik sistemle daha iyi iletişime girerek hücre hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlanmıştır. Çalışmamızda moleküllerin bu özelliğinden faydalanarak sulardaki biyolojik kirlenmenin tespiti hedeflenmiştir
In this study different types of 3-Hydroxyflavones which are sensitive and selective to small perturbations are synthesized. Due to the chromophore groups in the structure of 3-Hydroxyflavones, they are able to undergo ESIPT reaction yielding two fluorescent bands that are well seperated from each other. In this study the “butyl” group which is able to increase the lipid formation is attached to the molecule, and FN4, MFN4, OFN4 coded probes are synthesized. With the increase of the non-polar property of the sensor 3-Hydroxyflavone derivatives betterly got in touch with the system yielding better information about the cell. Due to this property of the molecules it’s planned to prove the biological contamination in water.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/7438
Appears in Collections:Kimya Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3320.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.