Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7090
Title: Çelik Ve Alüminyum Alaşımlı Çekirdekli Burkulması Önlenmiş Çaprazların (böç) Tasarımı, Üretimi Ve Yön Değiştiren Tekrarlı Yükler Etkisindeki Davranışı
Other Titles: Design, Fabrication, And Cyclic Behavior Of Steel And Aluminum Alloy Core Buckling Restrained Braces (brbs)
Authors: Çelik, Oğuz Cem
Karataş, Çiğdem
452807
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Çelik
alüminyum alaşım
burkulması önlenmiş çapraz (BÖÇ)
metal sönümleyiciler
süneklik
histeretik davranış
deneysel davranış
Steel
aluminum alloy
buckling restrained brace (BRB)
metallic dampers
ductility
hysteretic behavior
experimental behavior
Issue Date: 24-Feb-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: 1994 Northridge ve 1995 Kobe depremleri sonrasında moment aktaran çelik çerçeve sistemlerinin beklenen performansı gösterememesi üzerine, depremin yıkıcı etkisini azaltmayı sağlayacak yeni çözümler arama yoluna gidilmiştir. Burkulması Önlenmiş Çaprazlar (BÖÇ), bir tür mekanik sönümleyiciler olup önemli depremlerde çekmede ve basınçta akarak dengeli bir histeretik davranış gösterirler. Tezin amacı, farklı çekirdek malzemesine ve uç birleşimlerine sahip BÖÇ’lerin yön değiştiren tekrarlı yükler altındaki histeretik davranışını deneysel ve kuramsal olarak incelenmesidir. Çalışmanın özgün yönlerinden biri alüminyum çekirdekli ve alüminyum dış tüplü BÖÇ’lerin bilindiği kadarıyla ilk kez bu çalışma kapsamında üretilmesidir. Getireceği olası yararlar bakımından alüminyum BÖÇ’lerin üretimi inşaat sektörünün bir isteği olarak görülmüştür. Çelik BÖÇ’lerde oluşan çekme ve basınç dayanımı arasındaki farkın, üretilen alüminyum alaşımlı BÖÇ’lerde azaldığı kanıtlanmıştır. İlk olarak, Amerika ve Japonya’da bulunan çeşitli firmaların patentinde üretilen BÖÇ’lere alternatif, farklılığı olan, aynı akma dayanımlı, basit uç detayına sahip, 4’ü ön çalışmalar olmak üzere 2’si çelik çekirdek ve dış tüp, 2’si alüminyum alaşımlı çekirdek ve dış tüp olarak toplam 8 adet BÖÇ tasarlanmış, üretilmiş ve denenmiştir. Kuramsal çalışmada, pekleşmenin dikkate alındığı gerçeğe yakın, deney sonuçlarıyla uyumlu, dengeli ve kararlı histeretik davranış eğrilerinin elde edilmesi amaçlanmıştır. Böylece çelik ve alüminyum malzeme karakteristiklerinin numunelerin davranışları üzerine olan etkisi ve enerji yutma kapasiteleri karşılaştırılmıştır. Ulaşıldığı kadarıyla, buradaki tipik özellikleri ile ilk defa üretilen alüminyum alaşımlı BÖÇ’lerin çelik BÖÇ’lere göre olası davranış verimliliğinin/üstünlüğünün irdelenmesi deprem mühendisliği araştırma ve uygulamaları bakımından önemli görülmektedir.
Since steel moment frames did not show the expected performance during the 1994 Northridge and the 1995 Kobe earthquakes, new solutions which could reduce the destructive effects of earthquakes have been sought. Buckling Restrained Braces (BRBs), being a sort of mechanical damper, displays a balanced hysteretic behavior by axial yielding under reversed cyclic tension and compression forces during major earthquakes. Purpose of the thesis is to analytically and experimentally investigate the hysteretic behavior of BRBs having different core materials and end connection details. One of the unique aspects of the study is that, to the best knowledge of the authors, aluminum alloy core and outer tube BRBs are produced for the first time in this area. Compared to steel core BRBs, aluminum BRBs are expected to dissipate seismic energy through stable, relatively symmetric tension-compression inelastic cycles. As an alternative to commercially available BRB types produced firstly under the patent of various firms in the U.S.A and Japan, a total of 8 BRBs, 4 as preliminary or pilot studies, 2 with steel core and outer tube, 2 with aluminum alloy core and outer tube, having the same yield strength and simple end connection details are designed, fabricated, and tested. In the theoretical part, it is aimed to obtain stable and repeatable hysteretic curves that take the strain-hardening effect into account and compatible with the experimental results. Thus, it has been possible to compare the effect of steel and aluminum material characteristics on the behavior and energy dissipation capacities. Examining the possible superiority of aluminum alloy BRBs that are developed for the first time herein is considered to be of importance in terms of earthquake engineering research and design applications.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/7090
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13167.pdf21.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.