Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6977
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzkan, M.tuğrultr_TR
dc.contributor.authorAfacan, Kamil Bekirtr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-06T10:34:40Z-
dc.date.available2015-07-06T10:34:40Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/6977-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007en_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasının amacı, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak perde kazıkların modellenmesi, farklı çaplar ve farklı aralıklarda kazıkların dizaynı ve karşılaştırmalı olarak yorumlanmasından oluşmaktadır. Plaxis 3D Foundation Sonlu Elemanlar Programı kullanılarak perde kazıklar için üç boyutlu modeller ile analizler yapılmıştır. Genel olarak 3D Foundation modeller ön kısmındaki zemini kazılmış bir sıra kazıktan oluşmaktadır. Analizlerde kullanılan çeşitli kazık çapları ile kazıklar arasındaki mesafenin taşıma gücüne etkisi (grup etkisi) incelenmiştir. Ayrıca kazık modelleri iki farklı zemin (kum ve kil) için dizayn edilmiş ve kendi içlerinde farklılık gösterdiği için ayrı ayrı karşılaştırılmıştır. Nümerik analizlerin yanında kazıkların taşıma gücü ve kazık grupları hakkında literatür bilgileri yer almıştır. Sonlu elemanlar yöntemiyle yapılan modellerde kazık taşıma gücü ve grup etkisinin gerçeğe uygunluğu görülmüştür. Sonuç bölümünde ise; yapılan analizler hakkında yorumlar yapılmış ve ortaya çıkan sonuçlar hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThe purpose of this thesis study consists of the modeling of the pile walls by using the method of finite elements, design of the piles in different diameters and in different halls and comperative observation (commentary). Analysis has been done with three dimensional models for the pile walls by using the Plaxis 3D Foundation Finite Elements Programme. Generally 3D Foundation models consist of one raw pile which its ground on the front part was excavated. The effect of the distance between the different pile diameters that are used in the analysis and the distance between the piles to the bearing capacity (group effect) was analyzed. Furthermore, the pile models are designed for two different grounds (sand and clay) and they are compared separately as they differ between themselves. Apart from the numerical analysis, the bearing capacity of the piles and literature information about the pile groups take part. The bearing capacity of the piles is explained with the finite elements method and group effect. In the conclusion part, commented on the analysis done and evaluations are done about the results that came out.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectPerde Kazıklartr_TR
dc.subjectPlaxis 3D Foundationtr_TR
dc.subjectSonlu Elemenlartr_TR
dc.subjectTaşıma Gücütr_TR
dc.subjectPile Wallsen_US
dc.subjectPlaxis 3D Foundationen_US
dc.subjectFinite Element Methoden_US
dc.subjectBearing Capacityen_US
dc.titlePerde Kazıkların Düşey Taşıma Gücünün Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeObservation Of The Axially Loaded Pile Walls By The Method Of Finite Elementsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentZemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentGeotechnicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7608.pdf3.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.