Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6867
Title: Dikdörtgen Betonarme Depoların Tasarımı
Other Titles: The Design Of Rectangular Concrete Tanks
Authors: Güler, Kadir
Açıkgöz, Mecit
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Dikdörtgen depolar
Çatlak kontrolü
Betonarme
Tasarım yöntemleri
Yönetmelik hükümleri
Rectangular tanks
Crack control
Reinforced concrete
Design methods
Code provisions
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Betonarme depolar; son yıllarda yaygın olarak şehirsel ve endüstriyel tesislerde kullanılmaya başlanmıştır. Bu depolar, içme ve kullanım sularını, endüstri ve enerji üretimi için gerekli çeşitli sıvıları depolamada kullanılmaktadır. Bu çalışmada; dikdörtgen betonarme depoların tasarımı incelenmiş, yapısal çözümleme yöntemleri, derzler; geçirimsizlik, depo elemanlarında konstrüksiyon (taban, duvar ve tavanda); TS 500 (Şubat; 2000 ve Nisan;1984), ACI 350, BS 8007 standartlarına göre çatlak kontrolleri, depoların ACI 350 ve EC 8 (Kısım 4) standartlarına göre tasarım kuralları ve son olarak da depolarda deprem hesabı konuları ele alınmıştır. Dikdörtgen betonarme depoların yapısal çözümlemesinde yatay ve düşey şeritler yöntemi, katsayılar yöntemi ve sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Deprem yüküne göre tasarım yöntemleri verilmiş, yerüstü depolarında Housner bağıntıları kullanılmıştır. Çalışmada, yapısal çözümleme yöntemlerinin uygulanmasına ait birçok sayısal örnek verilmiştir.
Reinforced concrete tanks have been used extensively in municipal and industrial facilities since several decades. The liquid storage tanks are used to store potable water and different liquids which are necessary in industry and energy production. This study deals with the design of rectangular concrete tanks. In this study, the structural analysis methods, joints and watertightness details of tanks, construction of tank elements (at the base, walls and roof), crack control according to ACI 350, TS 500 (1984 and 2000) and BS 8007, the construction rules of tanks according to ACI 350 and EC 8 (Part 4) and earthquake calculation response of rectangular concrete tanks are investigated. Three methods are given for structural analysis of reinforced concrete tanks. The methods are horizontal and vertical bands methods, coefficients method and finite elements method. The earthquake design methods are given and the Housner approximation is used for the ground tanks. A number of design examples of rectangular tanks are given using different solution methods.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/6867
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2333.pdf4.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.