Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/681
Title: Hücresel Yapay Sinir Ağları Uygulamaları
Other Titles: Cellular Neural Networks Applications
Authors: Kent, Sedef
Ensari, Tolga
Mimari Tasarımda Bilişim
Informatics in Architectural Design
Keywords: Hücresel Yapay Sinir Ağları
Dağıtık veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Hedef Takip Sistemleri
Görüntü İşleme
Cellular Neural Networks
Distributed Database Management Systems
Target Following System
Image Processing
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında, hücresel yapay sinir ağlarıyla dağıtık veri tabanı sistemleri ve görüntü işleme uygulamaları yapılmıştır. Dağıtık veri tabanı sistemleri ticari alana, görüntü işleme uygulamaları da askeri hedef takip sistemlerine yönelik olarak ele alınmıştır. Yapılan ilk uygulamada, veri tabanı işlemlerinin davranışını belirleyen sekiz farklı özellik göz önünde tutulmuştur. Bu özellikler; ilişkileri saklamak için gerekli olan fiziksel sayfa sayısı, yeniden düzenleme maliyeti, bir şemadan bir kolonun silinmesi maliyeti, bir şemaya yeni bir kolon ekleme maliyeti, kolonlara erişim maliyeti, bir kaydın yeniden oluşturulması maliyeti, bir ilişkiye yeni bir kayıt ekleme maliyeti ve bir kaydın değiştirilmesi maliyetidir. Hücresel yapay sinir ağları ile modelleme sonucunda minimum maliyeti gerektiren optimum bölütleme tekniğine ulaşılmıştır. Askeri alanda hedef takip sistemleri ve kestirim teorisine dayalı olarak kullanılabilecek hücresel yapay sinir ağlarıyla gürültü filtreleme ve kenar belirleme görüntü işleme uygulamaları yapılmıştır. Sonuçlar, literatürdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında uygulanan yöntemlerle gerçekleştirilen görüntü tanıma işleminin, mühendislik açısından yeterli başarımı sağladığı gözlenmiştir.
In this thesis, cellular neural networks have been applied to distributed database management systems and image processing applications. Distributed database management systems can be used for commercial area and image processing applications can be used for military target following systems. For the first application there are eight different features for database system modelling behaivors. Following properties are used for this purpose : Number of physical pages, cost of reorganization, cost of deleting column from a scheme, cost of adding column from a scheme, cost of accessing columns, cost of reselecting a record, cost of adding a new record to a relationship, cost of modifying a record. Fragmentation techniques are ordered for each property. These orders help us to decision making about which partitioning technique is the best for distributed database management systems. Secondly, cellular neural networks have been applied to image processing area as a noise filtering and edge detection processes, which can be used for several military applications. These military applications can be target following systems or forecasting theory. The study is enough satisfactory that compared with related literature subjects for engineering performance.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/681
Appears in Collections:Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8040.pdf2.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.