Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6735
Title: Deprem Etkisi Altındaki Tarihi Yığma Yapıların Onarım Ve Güçlendirilmesi
Other Titles: Repair And Strengthening Of Historical Masonry Structures Underthreat By Earthquake
Authors: Güler, Kadir
Aköz, Abdurrahman Hakan
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: yığma yapılar
onarım
güçlendirme
Murat Paşa Camii
masonry buildings
repair
strengthening
Murat Pasha Mosque
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, tarihi yığma yapıların onarım ve güçlendirilmesi konusu araştırılmış, örnek bir tarihi yığma yapı incelenmiştir. Kültürel ve tarihi mirasımız olan yapıların güvenliğinin sağlanması yanında kültürel ve sembolik değerlerinin de korunabilmesi için güçlendirme çalışmalarında bağlı kalınması gereken ilkeler ortaya konulmuştur. Güçlendirme çalışmalarından önce yapının mevcut durumunun belirlenmesi amacıyla yerinde ve laboratuarda yapılacak çalışmalar; hasar biçimlerinin, zemin ve malzeme özelliklerinin belirlenmesi, yapı güvenliğinin saptanması başlıkları altında incelenmiştir. Yapıları sadece depreme karşı güvenli kılacak değil, bir kültür ve tarih belgesi olarak özgün nitelikleriyle birlikte gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak güçlendirme yöntemleri araştırılmıştır. Bu çalışma kapsamında sayısal çözüm için 1400’lü yıllarda inşa edilmiş olan Murat Paşa Camii ele alınmıştır. Bu binanın üç boyutlu sonlu eleman modeli hazırlanarak statik ve dinamik çözümlemesi yapılmış, deprem güvenliği belirlenerek güçlendirme ihtiyacı sorgulanmıştır.
In this study, repair and strengthening of historical masonry structures has been investigated and a historic masonry structure was examined. Principles of repair and strengthening were investigated which will allow the conservation of cultural and symbolic values of historical monuments, together with getting safety of them against to the earthquake. Laboratory works and in-situ experiments for determine existing condition of structures were researched in topics of determining damage forms, material properties, foundation characteristics and resolving structure safety. Repair and strengthening methods were investigated which will allow to carry them to the future with their cultural and historical values. As a historical masonry building Murat Pasha Mosque built in 15th century is considered. The structural system of the building was modeled by 3D finite element method, and analyzed under static and dynamic loads, then the level of safety against earthquake was examined, and finally requirement of strengthening was discussed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/6735
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8522.pdf17.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.