Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6658
Title: Mevcut Betonarme Bir Konut Yapısının Deprem Performansının Değerlendirilmesi Ve Çelik Çaprazlarla Güçlendirilmesi
Other Titles: Seismic Performance Assessment Of An Existing Reinforced Concrete Structure And Strengthening With Steel Braces
Authors: Piroğlu, Elişan Filiz
Kulak, Ali Erdem
458238
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi
Çelik çapraz
Lineer olmayan analiz
Betonarme
Incremental equivalent earthquake load method
Steel brace
Nonlinear analysis
Reinforced concrete
Issue Date: 31-Jan-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bir doğrultuda narin olan bir betonarme yapının alternatif güçlendirme yöntemlerinden biri olan çelik çaprazlarla güçlendirilebileceği gösterilmiştir. Yapı sistemlerinin statik ve dinamik etkiler altındaki doğrusal olmayan davranışları incelenmiştir. Yapı önce Türk Deprem Yönetmeliği 2007 Bölüm 7’ye göre değerlendirilmiştir. Bu değerlendirilme yapılırken artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem kullanılırken plastik mafsal hipotezi esas alınmıştır. Artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi ile kesit hasar bölgeleri, taban kesme kuvvetleri ve tepe noktası yatay yerdeğiştirmeleri belirlenmiştir. Bir doğrultuda narin olan yapı iki farklı tür çelik çaprazla güçlendirilmiştir. Güçlendirilen yapı artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bu güçlendirmenin sonunda yapının Türk Deprem Yönetmeliği 2007 uyarınca istenilen performans seviyesine ulaştığı gözlemlenmiştir.
In this study it is shown that a slender structure in one direction, can be strengthen with steel braces which is an alternative strengthening method. The nonlinear static and dynamic behavior of structural systems are reviewed and nonlinear analysis methods are investigated. Structure is assessed according to Turkish Earthquake Code 2007, Section 7. Incremental equivalent earthquake load method which predicated on plastic hinge theory is used during the assessment of structure. The base shear forces, lateral displacements of its peak point and the seismic performances of the building is determined. The slender structure in one direction is strengthened with two different types steel braces. Strengthen structure is assessed with incremental equivalent earthquake load method. After strengthening, it is observed that structure is reached to demanded performance level which described in Turkish Earthquake Code 2007.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/6658
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13176.pdf2.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.