Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/657
Title: Türkiye Deki Büyük Ölçekli Aktif Çamur Tesislerinin Tasarım Ve İşletilmesine Yönelik Modelleme Yaklaşımı
Other Titles: Modeling Approach Of Full Scale Activated Sludge Treatment Plants In Turkey For Design And Optimum Operation
Authors: Görgün, Erdem
Aydoğan, İnanç
Environmental Biotechnology
Environmental Biotechnology
Keywords: endüstriyel atıksu arıtma tesisi
azot giderimi
aktif çamur modelleri
kalibrasyon
industrial wastewater treatment plant
nitrogen removal
activated sludge models
calibration
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Deri endüstrisi atıksuları, yüksek konsantrasyonda organik madde ve azot içermektedir. Son yıllarda AB uyum süreci ile birlikte azot parametresinin alıcı ortamlara verilmesi için giderek artan kısıtlamalar getirilmektedir. Bu nedenle, deri endüstrisi atıksularının alıcı ortama verilmeden önce azot parametresi açısından da istenilen sınırları sağlayacak şekilde arıtılması gerekmektedir. Deri atıksuları üzerinde nitrifikasyon-denitrifikasyon prosesinin daha ayrıntılı ele alınarak incelenmesi gerekliliği görülmektedir. Dünyada ve özellikle ülkemizde atıksu arıtma tesislerinde bilgi eksikliğinden dolayı yanlış dizayn ya da işletmeye yönelik problemlerle sık sık rastlanmaktadır Bu sorun atıksu arıtma tesislerinin çıkış su kalitesini etkilemekte ve alıcı ortam üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Bu nedenle atıksu arıtma tesislerinin, gerek tasarım gerekse işletme aşamasında daha verimli hale getirilmesi için, çok bileşenli modelleme analizleri ve gerçek datalara dayalı model kalibrasyonları yapılmalıdır. Bu çalışmada Türkiye’de bulunan bir deri endüstrisine ait atıksular ele alınmış ve dual hidroliz modeli kullanılarak azot gideriminin uygulanabilirliğine yönelik en uygun tasarım ve işletme stratejileri ortaya konmuştur. Çalışma, ayrıca, endüstriyel ölçekli bir biyolojik arıtma tesisinin bu amaçla modellenmesinde izlenmesi gereken adımları bir yol haritası sunarak ortaya çıkartmıştır. Çalışma bu yönüyle de modern tekniklerin işletme pratiğine uyarlanmasına dönük bir referans olacaktır.
Wastewaters from the leather industry includes high concentration of organic matters and nitrogen. Increasing number of restrictions has been set recently in the adoption process to the European Union legislation regarding discharge of nitrogen into receiving waters. Therefore, it is essential that the leather industry wastewaters are treated with respect to the nitrogen parameter to comply with the required restrictions prior to discharge. In addition, it is necessary to examine the nitrification-denitrification processes in the leather industry wastewaters in detail. Due to the lack of knowledge in the wastewater treatment plants both in our country and the world, problems are encountered arising from inaccurate design or operation. These problems adversely affect the quality of the effluent of wastewater treatment plants and the receiving waters. Hence, multi-component modeling analysis and model calibrations based on actual data should be conducted to improve the wastewater treatment plants both in the design and the operation steps. In this thesis, wastewaters from leather industry in Turkey have been studied and most appropriate operation strategies have been investigated for the applicability of nitrogen removal by using dual hydrolysis model. Consequently, the study presents the steps that should be taken for the modeling of a biological treatment plant at industrial scale. In this respect, this study will constitute a reference for the adaptation of modern techniques into operational practices.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/657
Appears in Collections:Environmental Biotechnology Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3617.pdf1.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.