Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6409
Title: Elastik Bir Ortamda Dalga Yayılımı: Genelleştirilmiş Davey-stewartson Denklemleri
Other Titles: Wave Propagation In An Elastic Medium: Generalized Davey-stewartson Equations
Authors: Erbay, Saadet
Babaoğlu, Ceni
Matematik Mühendisliği
Mathematics Engineering
Keywords: nonlineer elastik dalga yayılımı
genelleştirilmiş Davey-Stewartson denklemleri
gezen dalga çözümleri
nonlinear elastic wave propagation
generalized Davey-Stewartson equations
travelling wave solutions
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, sonsuz, homojen, zayıf nonlineer ve zayıf dispersif elastik bir ortamda (2+1) (iki uzay ve bir zaman) boyutlu dalgaların modülasyonu incelenmiş, asimptotik davranışı tanımlayan (2+1) boyutlu nonlineer evolüsyon denklemleri türetilmiştir. Denklemler türetilirken indirgeyici pertürbasyon yöntemi olarak adlandırılan bir asimptotik yöntem kullanılmış ve dalgaların modülasyonu probleminin üçlü bir nonlineer kısmi diferansiyel denklem sistemi ile karakterize edildiği gösterilmiştir. Bu denklemler, bir kısa enine dalga, bir uzun enine dalga ve bir uzun boyuna dalga olmak üzere üç dalganın etkileşimlerini içermiş ve “genelleştirilmiş Davey-Stewartson denklemleri” (GDS) olarak adlandırılmıştır. Parametre değerlerinin bazı kısıtları altında, GDS denklemlerinin nonlineer Schrödinger denklemine veya Davey-Stewartson denklemlerine indirgendiği gösterilmiştir. Diğer yandan, uzun-dalga kısa-dalga rezonans durumu için GDS denklemlerinin geçerli olmadığı gözlenmiş, uzun boyuna dalganın faz hızının kısa enine dalganın grup hızına eşit olduğu halde problemi karakterize eden ve uzun-dalga kısa-dalga etkileşim denklemleri olarak adlandırılan yeni evolüsyon denklemleri türetilmiştir. Ayrıca, GDS denklemlerinde beliren katsayılardan birinin sıfır olması durumunda elde edilen dejenere GDS denklemleri ele alınmıştır. Son olarak, GDS denklemlerinin, uzun-dalga kısa-dalga etkileşim denklemlerinin ve dejenere GDS denklemlerinin bazı özel çözümleri farklı yöntemler (Jacobi eliptik fonksiyonlar, tanh yöntemi, değişkenlere ayırma yaklaşımı) kullanılarak elde edilmiştir.
In the present study, the problem of (2+1) (two spatial and one temporal) dimensional nonlinear wave modulation is considered in an infinite, homogenous, weakly nonlinear and weakly dispersive elastic medium and (2+1) dimensional nonlinear evolution equations are derived describing the asymptotic behavior. While deriving the equations an asymptotic technique called reductive perturbation method is used and it is shown that the problem of wave modulation is characterized by a system of three nonlinear partial differential equations. These equations involve interactions of a free short transverse, a free long longitudinal and a free long transverse wave modes, and is called the generalized Davey-Stewartson equations (GDS). Under some restrictions on parameter values, it is shown that the GDS equations reduce to the well-known Davey-Stewartson and to the nonlinear Schrödinger equations. On the other hand, it is observed that the GDS equations are not valid for the long-wave short-wave resonant case. In the case where the phase velocity of the long longitudinal wave is equal to the group velocity of the short transverse wave, new evolution equations are derived characterizing the problem and are called long-wave short-wave interaction equations. Besides, degenerate GDS equations, which are obtained when one of the coefficients of the GDS equations becomes zero, are considered. Finally, some special solutions of the GDS equations, the long-wave short-wave interaction equations and the degenerate GDS equations are obtained by using various methods (Jacobian elliptic functions, tanh method, variable separation approach).
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/6409
Appears in Collections:Matematik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3623.pdf394.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.