Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/639
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGörgün, Erdemtr_TR
dc.contributor.authorErginbaş, Buraktr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-12-08tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-10T15:21:02Z-
dc.date.available2015-04-10T15:21:02Z-
dc.date.issued2009-12-08tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/639-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractÜlkemizde, endüstriyel atıksu arıtma çamurları gün geçtikçe daha fazla çevre problemi oluşturmaktadır. Katı atık düzenli depolama sahalarında karşılaşılabilecek muhtemel sorunların önüne geçmek için çamurun stabil olması yani organik içeriğinin biyokimyasal oksidasyon prosesi ile parçalanmış olması çok önemlidir. Mevcut düzeli depolama mevzuatı organik içeriği yüksek stabil olmayan çamuru tehlikeli atık olarak sınıflandırmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak özellikle bira endüstrisi gibi yüksek organik madde içerikli çamura sahip olan endüstriler ciddi ölçüde artan atık yönetim maliyetleri ile karşılaşmaktadırlar. Bu çalışma, endüstriyel atıksu arıtma çamuru yönetiminin genel görünümünü, çalışmanın amaç ve kapsamını aynı zamanda ilgili yasal çerçeveyi içeren bir giriş sunmaktadır. İlave olarak, iki başlık üzerinde geniş bir literatür taraması sunulmuştur; (i) çamur stabilizasyon yöntemleri ve stabilizasyon sonrası nihai bertaraf yolları ve (ii) atıksu ve çamur karakterizasyonu odaklı bira endüstrisi atık profili. Ayrıca, bu çalışma bira endüstrisi için fizibıl ve nihai bertaraf yöntemi olarak düzenli depolamayı mümkün kılan bir çamur stabilizasyonu çözümü sunmaktadır. Uygun yöntem olarak aerobik stabilizasyon bir dizi laboratuvar çalışması ile değerlendirilmiş, stabilizasyon özellikleri incelenmiş ve nihai bertaraf için düzenli depolamanın uygulanabilirliği irdelenmiştir. İlaveten, arıtılan atıksuyun organik madde içeriği ile çamurun organik madde içeriği arasında ki bağlantı deneysel olarak araştırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIndustrial wastewater treatment sludge is becoming to be a bigger environmental concern in our country everyday. To evade future landfill hurdles, it is essential for sludge to be stabilized which is defined as destruction of organic content by biochemical oxidation processes. Founded on this basis, current legislation on landfilling classifies unstabilized sludge with high organic content as hazardous waste. Therefore, industries with high organic content sludge, such as brewing industry, face considerably higher costs for waste management. This study provides an introduction including; overview of industrial wastewater treatment plant sludge management, aim and scope of the study with legal framework. Additionally, an extensive literature survey on two topics is presented; (i) sludge stabilization methods and post-stabilization final disposal routes and (ii) brewery industry waste profile with emphasis on characteristics of wastewater and sludge. Moreover, this study introduces a feasible sludge stabilization solution, for brewing industry, which allows landfill as a final disposal method. As an appropriate technique, aerobic stabilization is evaluated through a series of laboratory studies inspecting stabilization characteristics and examining landfill as a possible final sludge disposal method. Furthermore, a correlation between wastewater organic content and sludge organic content is explored.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectBira endüstrisi arıtma çamurutr_TR
dc.subjectÇamur stabilizasyonutr_TR
dc.subjectAerobik stabilizasyontr_TR
dc.subjectBrewing industry wastewater treatment sludgeen_US
dc.subjectSludge stabilizationen_US
dc.subjectAerobic stabilizationen_US
dc.titleBira Endüstrisi Arıtma Çamurlarının Aerobik Stabilizasyon Özelliklerinin İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeEvaluation Of Aerobic Stabilization Characteristics For Brewing Industry Wastewater Treatment Sludgeen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentEnvironmental Biotechnologytr_TR
dc.contributor.departmentEnvironmental Biotechnologyen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Environmental Biotechnology Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10015.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.