Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/634
Title: Aerobik Çamur Stabilizasyonunun Karakterizasyonu Ve Modellenmesi
Other Titles: Characterization And Modelling Of Aerobic Sludge Stabilization
Authors: Orhon, Derin
Özdemir, Seda
10017310
Environmental Biotechnology
Environmental Biotechnology
Keywords: Aktif Çamur
Aerobik Stabilizasyon
İçsel Solunum
Modelleme
Respirometre
Activated Sludge
Aerobic Stabilization
Endogenous Decay
Modelling
Respirometry
Issue Date: 27-Sep-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, aerobik koşullardaki biyolojik çamur stabilizasyonunu karakterize etmek için deney ve modelleme çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda, içsel solunum ve mikrobiyal aktivitenin aerobik stabilizasyon prosesindeki rolü araştırılmıştır. Ayrıca, aktif çamur prosesi çamur bekletme süresinin (ÇBS) stabilizasyon prosesi üzerine olan etkisi değerlendirilmiştir. Deneysel sonuçlar, içsel solunum hızı (bH) 0.21/gün ve 0.06/gün değerleri ile içsel solunumun büyüklüğünün, bH’ın belirlenmesinde kullanılan respirometrik yöntemlere bağlı olarak oldukça farklı olduğunu göstermiştir. Sonuçlar, ÇBS’nin aktif çamurun kompozisyonu ve aerobik stabilizasyon prosesinin verimi üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu da göstermiştir. Model simülasyonlarına göre stabilizasyon prosesinin başlangıcında çamurun aktif biyokütle fraksiyonu (XH) ÇBS 2, 8 ve 20 günlerde işletilen sistemler için sırasıyla %76, %67 ve %53 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, modelleme çalışmasının sonuçları, içsel solunum sırasında oluşan mikrobiyal partiküler ürünlerin (XP) aerobik stabilizasyon koşullarında düşük bir hızda hidroliz olabildiğini göstermiştir.
In this study, experimental and modelling studies were conducted to characterize stabilization of biological sludge under aerobic conditions. In this context, the role of endogenous decay and microbial activity in the stabilization process was investigated. The effect of sludge retention time (SRT) of the activated sludge process on aerobic sludge stabilization was also evaluated. Experimental results showed that the magnitude of endogenous decay was quite different with endogenous decay rate (bH) values of 0.21/day and 0.06/day depending on the implemented respirometric procedure for assessment of bH. Results also showed that SRT has a significant impact on the composition of the activated sludge and the efficiency of aerobic stabilization process. According to the model simulations, at the beginning of the stabilization process, active biomass (XH) fraction of the sludge was determined as 76%, 67% and 53% for the systems operated at SRT of 2, 8 and 20 days, respectively. In addition, results of the modelling studies indicated that microbial particulate products (XP) generated during endogenous respiration are hydrolyzable at slow rate under aerobic stabilization conditions.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/634
Appears in Collections:Environmental Biotechnology Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.