Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5794
Title: Türkiye’de Eğitimli Genç Mobil Telefon Kullanıcılarının Satın Alma Davranışlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Ve Önceliklendirilmesine Yönelik Bir Karar Modeli
Other Titles: A Decision Making Model For Determination And Prioritization The Factors That Affect Purchase Behaviors Of Educated Young Mobile Phone Users In Turkey
Authors: Topçu, Y. İlker
Kadıoğlu, Deniz
459086
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Cep telefonu
çok kriterli karar verme
çok değişkenli veri analizi
Mobile phone
multivariate data analysis
multi criteria decision making
Issue Date: 18-Feb-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, Türkiye’de eğitimli ve genç tüketici kitlesinin cep telefonu kullanımına ilişkin genel alışkanlıklarının belirlenmesi ve kişilerin cep telefonu satın alma davranışlarında etkili olan kriterlerin ve faktörlerin belirlenerek önem derecelerinin saptanmasını içermektedir. Buna ek olarak, pazar bölümlendirmesi yapılarak kullanıcı grupları oluşturulmuş ve bu kullanıcı gruplarının temel özellikleri belirlenmiştir. Çalışmada satın alma davranışlarını etkileyen faktörlerin ve önem derecelerinin belirlenmesinde, çok değişkenli veri analizi ile çok kriterli karar verme tekniğinin bütünleşmesinden oluşan bir karar modeli önerilmektedir. Bu amaçla, açımlayıcı faktör analizi ve analitik ağ süreci tekniklerinden faydalanılmıştır. Kullanıcı gruplarının belirlenmesi amacıyla da kümeleme analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, 15-35 yaş grubundaki ve en az lise seviyesinde eğitim almış olan cep telefonu kullanıcılarının satın alma davranışlarını etkileyen 5 temel faktör ve önem dereceleri belirlenmiştir. Bunun yanında 3 farklı kullanıcı grubu tanımlanmıştır. Ayrıca çalışma sonuçları kullanılarak, kullanıcılara satın alma kararına yardımcı olması için bir cep telefonu değerlendirme ölçeği sunulmuştur.
This study is prepared for specifying the mobile phone usage behaviors of educated young mobile phone users in Turkey and searching out the factors that affect purchase behaviors of mobile phone users with the importance weights. Also, the study aims to specify mobile phone user groups by market segmentation on the basis of criteria that affect customer’s preferences. In the study, the proposed model is composed of the integration of multivariate data analysis and multi criteria decision making technique to determine the factors and importance levels that affect purchase behaviors. As a result of this study, 5 major factors were determined and the importance weights of factors and criteria are specified for the mobile phone users in 15-35 age group and have at least high school level education. Also, 3 different types of mobile phone user groups are defined with their characteristics. Finally, using the results of the study, a mobile phone evaluation scale is proposed for consumers to help purchasing decision making.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/5794
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13275.pdf3.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.