Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5313
Title: Kontrol Sistemlerinin Modellenmesi Ve Pıd Kontrolörü
Other Titles: Modeling Of Control Systems And Pid Controller
Authors: Bir, Atilla
Özkan, Erkan
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: PID kontrolör
basamak yanıtı yöntemleri
moment yöntemleri
frekans yanıtı yöntemleri
referans değeri ağırlıklandırma
integral doyması
çalışma yönleri
sıçramasız geçiş
PID controller
step response methods
moment methods
frequency response methods
setpoint weighting
integrator windup
operational aspects
bumpless transfer
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, uygulamada kontrol sistemlerinin modellenmesi için kullanılan farklı yöntemler ve PID kontrolörü ile ilgili konular incelenmiştir. Çalışmanın “Kontrol Sistemlerinin Modellenmesi” isimli bölümünde, kontrol sistemlerinin matematiksel olarak modellenmesinde kullanılan yöntemler örnekleriyle tartışılmış, bununla birlikte durağan ve dinamik sistem modelleri, basamak yanıtı yöntemleri, moment yöntemleri ve frekans yanıtı yöntemleri örnekleriyle ele alınmıştır. Bölüm sonunda ise anlatılan yöntemlerin kıyaslaması yer almıştır. Çalışmanın “PID Kontrolörü” isimli bölümünde standart geribesleme prensibi ve PID kontrol algoritması, PID algoritmasının farklı gerçekleştirimleri ele alınmış, integral yükselmesi ve önlenmesi konuları örnekleriyle incelenmiştir. Bölüm sonunda ise PID kontrolörünün ayrık gerçekleştirimi ve farklı çalışma yönleri konuları yer almıştır. “Sonuçlar ve Tartışma” bölümünde ise PID kontrolün hangi durumlarda kullanıldığı ve yeterli olduğu, daha karmaşık kontrolün ne zaman gerekli olduğu incelenmiştir.
In this work different modeling methods used to model control systems and issues about PID controller are studied. In the part which is titled as “Modeling of Control Systems” the mathematical modeling methods for control systems are handled with examples. Then, static and dynamical models, step response methods, moment methods and frequency response methods are presented. At the end of the section, the modeling methods which are handled are compared. In the part which is titled as “PID Controller”, different issues about PID controller are discussed. The standard feedback and PID algorithms, modifications of PID algorithms, integrator windup and prevention methods are presented with examples. Discrete implementation of PID controllers and operational aspects are also presented in this part. In the part which is titled as “Consequences and Discussions”, situations where using PID controllers are convenient and environments where much more complicated control is needed are presented at this part.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/5313
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3727.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.