Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4892
Title: Demiryolu Gürültüsü Ve Etkili Önlemlerin İncelenmesi
Other Titles: Investigation Of Railway Noise And Effective Treatments
Authors: Öztürk, Zübeyde
Özgen, Özlem
Ulaştırma Mühendisliği
Transportation Engineering
Keywords: demiryolu
gürültü
gürültü kontrolü
railway
noise
noise control
Issue Date: 20-Jun-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma gürültü ile ilgili olduğundan ilk başta gürültü ve sesle ilgili temel kavramlar verilmiştir. Bu kavramlarla birlikte hesap yöntemleri ve toplumun gürültüye tepkisiyle devam edilmiştir. Raylı ulaştırma sistemi kaynaklı gürültüler anlatılmış, başlıca gürültü kaynağı olan tekerlek/ray etkileşiminden doğan gürültüler detaylıca verilerek, bu gürültülerin nasıl kontrol altına alınabileceği açıklanmaktadır. Bununla ilgili kontrol yöntemleri, maliyetleri ve açıklamaları tablolar şeklinde verilmektedir. Sonuç olarak raylı sistemlerden kaynaklanan gürültülerin nedenleri ve bu gürültüleri önlemeye yönelik yöntemler belirlenmiştir. En baskın gürültü olan yuvarlanma gürültüsünü engellemek için en etkin uygulamanın rayların ve tekerleklerin düzenli olarak taşlanarak bozulmaların giderilmesi olduğu sonucuna varılmıştır.
At first, some basic information and terms about sound is given because the study is about raiway noise. Moreover the calculation methods for sound level and the community response to noise is given in this study. Noise sources from railway operations are described and as the main noise source, the wheel/rail interaction is detailed. At last the control tecniques for these noise sources are given. These control tecniques, their explanations and their budgets are summarized in tables. The dominant noise is defined as the rolling noise and the effective treatment to control rolling noise is the regular rail grinding and wheel truing.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/4892
Appears in Collections:Ulaştırma Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10310.pdf3.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.