Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4309
Title: Demirköy Samakocuk’ta Osmanlı Dönemi Demir Dökümhanesi Mescidi Restorasyon Projesi
Other Titles: In Demirköy Samakocuk, Ottoman Period Iron Foundry Prayer Room Restoration Project
Authors: Tanyeli, Gülsün
Cambaz, Erdoğan
Restorasyon
Restoration
Keywords: Rölöve
Restitüsyon
Restorasyon
Building Survey
Restitution
Restoration
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Osmanlı endüstri arkeolojisi açısından büyük önem taşıyan Kırklareli- Demirköy (Samakocuk) Demir Dökümhanesi alanı içinde yer alan Dökümhane Mescidinin mevcut durumunun ayrıntılı bir şekilde belgelenebilmesi için rölöve çizimleri yapılmıştır. Yapıdan elde edilen veriler ve mevcut kaynaklardan ulaşılan bilgiler doğrultusunda restitüsyon önerisi hazırlanmıştır. Dökümhane ve yakın çevresinin kazısı hala devam etmekte olup, bu çalışmalar tamamlandıktan sonra dökümhanenin müze olarak düzenlenmesi ve ziyaretçilere açılması amaçlanmaktadır. Bu amacın gerçekleşebileceği ilk yapılardan biri olarak bu çalışmanın konusu seçilmiş olan Dökümhane mescidinin uygun bir yeniden kullanım ile varlığını sürdürmesinin sağlanması amacıyla geleneksel demir üretim tekniklerinin aktarıldığı endüstri müzesi olarak kullanılması düşünülmüştür. Bunun için restorasyon projesi hazırlanmıştır.
In this study, there have been made building survey drawings in order to document the present condition of the Foundry Prayer Room located inside Kırklareli-Demirköy (Samakocuk) Iron Foundry which is very important in terms of Ottoman industrial archeology. According to the data obtained from the structure and existing resources, a restitution recommendation has been prepared. Excavation of the Foundry and surroundings is still going on, after these studies are completed it is projected that the foundry will be arranged as a museum and will be opened to visitors. As one of the first structures that this goal would be achieved, in order to continue its existence with a convenient usage Foundry Prayer Room which is the subject of this study was selected to be transformed into an industrial museum in which traditional iron manufacturing techniques will be explained. A restoration project was prepared for this purpose.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/4309
Appears in Collections:Restorasyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7705.pdf115.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.