Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4253
Title: Seri 62 Formu Direnç Tahmini
Other Titles: Resistance Prediction Of Series 62
Authors: İnsel, Mustafa
Ersöz, Özge
424447
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Naval Architecture
Keywords: gemi
gemi direnci
gemi performansı
ships
ship resistance
ship performance
Issue Date: 4-Jun-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Deniz araçlarının performansı, varlıklarının en önemli unsurlarından biridir. Performans kriteri bakımından efektif olan teknelerin dizaynı ve inşası, gemi inşa sektörünün birincil hedefidir ve bu kapsamda çalışmalar asırlar boyudur kesintisiz sürmektedir. Tekne gücünün istenen verimin sağlanmasındaki görevi, gücün belirlenmesindeki parametre olan direncin tahminini beraberinde getirmektedir. Bu çalışma, Seri 62 kayıcı tekne formunun direnç tahmini için yapılmıştır. Direnç tahmini, deneysel ve amprik metodlarla yürütülmüştür. Newcastle Üniversitesi, İngiltere çekme tankında gerçekleştirilmiş olan deneysel çalışma öncesinde, fakülte bünyesinde bulunan Seri 62, 4667-1 modelinın hazırlıkları tamamlanmış, deney sürecinde gerekli olacak veri toplama sisteminin entegrasyonu sağlanmış ve tüm kalibrasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. Deneyler, çıplak ve serpinti trizli tekne formu üzerinde olmak üzere iki bölümde icra edilmiş ve başarıyla tamamlanmıştır. Elde edilen datalar, veri toplama sisteminden tablolara aktarılmış, resimler ve grafiklerle görselleştirilmiştir. Daha sonra amprik metodlarla çıplak teknenin direnç hesaplamaları yapılmıştır. Van Oortmerssen, Savitsky metodları ve Maxsurf programı ile gerçekleştirilen hesaplamaların sonuçları tablo ve grafiklere dökülmüştür. Serpinti trizli durumdaki direnç değişimin görmek adına serpinti trizi dizayn edilmiş ve direnci ayrı olarak hesaplanıp çıplak tekne direncine eklenmiştir. Tüm deney ve hesap sonuçları karşılaştırılmış, kullanılan yöntemlerin seçim nedenleri analiz edilmiş ve bu çalışma kapsamında verimli olup olmadıkları belirlenmiştir. Olumsuz olduğu öngörülen sonuçlar detaylandırılmış ve daha verimli sonuçlar elde edebilmek adına önerilerde bulunulmuştur. Daha önce E.P. Clement ve D. Blount tarafından 1962 yılında yürütülen Seri 62 formu testleri baz alınarak bir seri hesaplama daha yürütülmüştür. Yapılan deneyler sonucu ortaya çıkan tablolar yardımıyla çalışmanın yapıldığı model parametrelerinin extrapolasyonu ile direnç hesaplamaları yapılmıştır. Sonuç olarak bu çalışma kapsamında; Seri 62 formu direncinin tahmini için uygun deney koşul ve parametrelerinin belirlenmesinin, efektif amprik metodun secilmesinin ve direnci azaltma etkisine sahip serpinti trizi dizaynının önemi anlaşılmıştır.
The performance criteria of ships is the one of the most important factors for their presences. The design and construction of ships which are effective as regards the performance is the primary aim of naval architecture and in this scope, studies continue for ages. The function of the ship power to obtain this dedicated efficiency brings with the prediction of resistance which is the parameter to determine this power. This study has been carried out to predict the resistance of Series 62 planning craft. Resistance has been predicted by experimental and amprical methods. Before the towing tank tests that have been performed in Newcastle University, UK, the preparations of existing Series 62 4667-1 model have been completed, the integration of data acqusition system has been implemented and all calibration setups have been executed. Tests have been successfully performed in two steps; first tests with bare hull and the second ones with spray rails. Results of the tests have been transfered to the tables from the data acqusition systems and visualized with photos and graphs. Secondly, the resistance has been calculated by amprical methods. Outputs which have been derived by Van Oortmerssen, Savitsky methods and Maxsurf software, have been imported again to the tables and graphs. To observe the change of the resistance with the spray rails, they have been designed and their resistance has been calculated separetly. All the results of the tests and calculations have been compared, reasons of choosing these methods have been analysed and the efficiency of using these methods in this Project has been determined. The results which have been set forth as unfavourable have been detailed and recommodations have been made to have more efficient results. After that, according to the “Resistance Tests of Systematic Series of Planning Hull Forms”, which has been carried out by E.P. Clement and D. Blount, the resistance prediction has been performed by using extrapolation method. As a result, it has been figured out that for a satisfying resistance prediction it is important to identify the appropriate test conditions and parameters, to choose the most effective amprical method and to have a more adequate spray rail design
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/4253
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12377.pdf2.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.