Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4226
Title: Sürüklenme Açısı Altında Tekne Üzerine Gelen Kuvvetler Hesabı
Other Titles: Force Calculation Of A Ship Under The Drift Angle
Authors: İnsel, Mustafa
Alözkan, Evrim
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Naval Architecture
Keywords: CFD
Wigley
Sürüklenme Açısı
Manevra
CFD
Wigley
Drift Angle
Maneuver
Issue Date: 17-Oct-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, sürüklenme açısı altındaki tekne üzerine gelen kuvvetler deneysel ve nümerik olarak hesaplanmıştır. Nümerik yöntemlerden hızlı sonuç alınması için deney laboratuvarında mevcut bulunan Wigley formundaki 2 metrelik model, sirkülasyon tünelinde test edilmiş ve nümerik hesaplar ile karşılaştırılmıştır. Nümerik hesaplarda K- Ω matematiksel modeli hazır paket CFD programınca koşulmuştur. İki yöntemde de ölçümler akıma karşı belli bir sürüklenme açısı altındaki sabit tekneye gelen direnç kuvveti, yanal kuvvet ve döndürme momentlerinin hesabı olarak yapılmıştır. Sonuçta nümerik hesapların deneysel sonuçlarla yeterli yakınsaklığı gösterdiği görülmüş ve manevra hesaplarında nümerik yöntemlerin de kullanılabileceği gösterilmiştir. Fakat nümerik yöntemlerin ihtiyaç duyduğu bilgi işlem kapasitesi göz ardı edilemeyecek kadar yüksektir.
In this study the forces acting on a ship under the drift angle has been calculated with numerical and experimental methods. For getting faster results from numerical calculations an existing Wigley hull has been tested in circulation channel and experimental results has been compared with the numerical results. Numerical computations have been calculated by software and K- Ω numerical method has been used. Resistances, side forces and turning moments have been calculated on a fixed ship under the drift angle. As a result numerical results are converged to the experimental results and show that numerical methods can be used for maneuver calculations of a ship. But the required computation capacity for the numerical method can’t be underestimated.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/4226
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8914.pdf7.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.