Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3885
Title: Bir Dizel Motorunda Güç Silindiri Tasarımının Yağ Tüketimine Etkilerinin İncelenmesi
Other Titles: Experimental Analysis Of The Effects Of Power Cylinder Design On Lube Oil Consumption Of A Diesel Engine
Authors: Akalın, Özgen
Çobanoğlu, Selçuk
Otomotiv
Automotive
Keywords: Yağ tüketimi
İçten yanmalı motorlar
Güç silindiri
Yüzey pürüzlülüğü
Oil consumption
Internal combustion engines
Power cylinder
Surface texture
Issue Date: 7-Jul-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Özellikle gelecek yıllarda yürürlüğe girecek olan katı egzoz emisyon standartları motor üreticilerini egzoz emisyonlarını olabildiğince düşüremeye zorlayacaktır ve bu durumda üreticilerin egzoz emisyonlarına katkısı olan bütün kaynakları dikkate almaları zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Egzoz emisyonlarının en önemli bileşenlerinden olan motorun yağ tüketimi ise egzoz gazındaki partikül ve hidrokarbon emisyonlarını olumsuz yönde etkilemekte ve özellikle katalitik konvertör veriminin erken düşmesine neden olmaktadır. Bunun yanında motor yağının fazla tüketilmesi yağın yeniden doldurulması konusunda müşteri memnuniyetini azaltmaktadır. Bu açıklamalar ışığında motorun yağ tüketimini kontrol edip, yağ tüketimini oluşturan mekanizmaların tanımlanması ve test edilmesi önemli bir konu haline gelmiştir. Yağ tüketimini gerçek zamanlı olarak bir motorun farklı silindirlerine göre ölçmek karmaşık ve zor bir iştir. Bu tezde yağ tüketiminin en önemli kaynağı olan güç silindiri bileşenlerinden silindir yüzey pürüzlülüğünün yağ tüketimine etkisini incelemek amacı ile 6 silindirli bir motorun üçer silindirleri farklı yüzey kalitesinde işlenmiş ve motorun orijinal egzoz manifoldunda gerekli değişiklikler yapılarak, egzoz gazında kükürt izleme yöntemi ile bu farklılığın yağ tüketimine etkisi araştırılmıştır. Deneylerde egzoz gazındaki kükürt dioksit miktarını belirlemek amacı ile dört kutuplu tip kütle spektrometresi kullanılmıştır. İlk olarak tüm silindirleri aynı hassasiyetle işlenmiş bir motorun 3-3 silindirlerinin yağ tüketimleri ölçülmüş daha sonra bu ölçümler referans alınarak 3-3 silindirleri farklı olarak işlenmiş motorun yağ tüketimi testi yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlardan, yağ tutma hacmi daha fazla olan kaba yüzey pürüzlülüğüne sahip silindir grubunun özellikle artan yük ve hız şartlarında, yağ tüketimlerinin, daha hassas olarak işlenmiş silindir grubundan kayda değer ölçüde fazla olduğu belirlenmiştir.
Because of the aggressive exhaust emission limits that will be introduced especially in near future, engine producers will be forced to reduce the emissions and they must consider all contributors of these emissions. Also, engine lube oil consumption is one of the important sources that increases the particulate matter and hydrocarbon emissions in exhaust gas and also diminishes the performance of catalysts significantly. Furthermore, the excessive lube oil consumption brings about the customer dissatisfaction for the issue of refill intervals. According to these explanations controlling the lube oil consumption and understanding the consumption mechanisms become vitally important topics. On the other hand, real time measurement of lube oil consumption of individual engine cylinder groups is very complicated and difficult task. In this study, in order to investigate the effects of the cylinder surface texture on lube oil consumption that is the major parts of the power cylinder components which are the most important source of oil consumption, an in-line six-cylinder diesel engine was modified as the individual three cylinder groups has different honing pattern. After the suitable modifications were made on the original exhaust manifold the S tracer technique was used on the modified engine to investigate those effects. A quadrupol mass spectrometer was employed to analyze the sulfur dioxide concentration of the exhaust gas. Firstly, a standard in-line six-cylinder engine’s individual three cylinder groups were tested and then according the standard engine test results the modified engine’s first three cylinders and last three cylinders were tested. Considering the results of two different tests, the first three cylinder group of the modified engine that have coarse plateau honing pattern, which has more oil retention volume than standard honing pattern, reveals higher lube oil consumption than the last three cylinder group that have standard plateau honing pattern especially with increasing running speed and load.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/3885
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8476.pdf3.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.