Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3778
Title: Biyokütle Bileşenlerinin Biyokütlenin Termal Davranımına Etkileri
Other Titles: Effects Of Biomass Constituents On The Thermal Behavior Of Biomass
Authors: Yaman, Serdar
Yeter, Hümeyra Orak
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Keywords: Biyokütle
Termogravimetrik analiz
Ekstraktif madde
Lignin
Selülozikler
Biomass
Thermogravimetric Analysis
Extractive Matter
Lignin
Cellulosics
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Fosil enerji kaynaklarının sınırlı rezervlere sahip olması ve önemli çevre kirliliğine yol açması, alternatif enerji kaynaklarının önemini her geçen gün daha fazla artırmaktadır. Bu alternatif enerji kaynakları arasında, biyokütle önemli bir yer tutmaktadır. Karbon, hidrojen, azot vb içeren ve yanabilir her türlü madde biyokütle olarak kabul edilmektedir. Biyokütlenin genellikle yüksek oranda nem içermesi ve düşük yoğunluğu nedeniyle, konvansiyonel yakma sistemlerinde doğrudan yakılmaları sırasında yanma verimleri düşük kalmaktadır. Bu nedenle, bazı fiziksel, kimyasal ve biyolojik dönüştürme yöntemleri biyokütleye uygulanarak daha yüksek değerli katı, sıvı ve gaz yakıtlar ile kimyasal madde elde edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, heterojen yapıya sahip olan biyokütlenin içermiş olduğu bazı önemli bileşenlerin yanma ve piroliz ortamlarındaki termal davranımlarını incelemektir.
Since fossil energy resources have limited reserves and they will be depleted in near future, the usage of alternative energy resources becomes important. Biomass is a one of these alternative energy resources. Any combustible material with carbon, hydrogen, nitrogen etc. contents are considered as biomass. Energy can be obtained from the direct combustion of biomass. However, biomass has usually high moisture content and low density. Thus, some problems are present during combustion of biomass in conventional combustors. For this reason, conversion of biomass into solid, liquid and gas fuels and chemical products by means of some physical, chemical and biological methods are widely applied. Biomass species are always composed of a number of constituents, and therefore they have heterogeneous and complex structures. In this study, the effects of some important biomass constituents on the thermal behavior of biomass were investigated.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/3778
Appears in Collections:Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3317.pdf3.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.