Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2121
Title: Tilt Ölçümleri İle Yer Kabuğu Deformasyonlarının İzlenmesi
Other Titles: Monitoring The Crustal Deformations By Tilt Measurements
Authors: Eyidoğan, Haluk
Koşma, Mustafa Kemal
405096
Jeofizik Mühendisliği
Geophysical Engineering
Keywords: tilt
tiltmetre
kabuk deformasyonları
tilt
tiltmeter
crustal deformations
Issue Date: 6-Jul-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada Türkiye nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik ancak tektonik rejimleri farklı Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması (TÜRDEP) Projesi kapsamında elde edilen tilt verileri kullanılarak uzun ve kısa dönem yer kabuğu deformasyonlarının analizine yönelik bir yaklaşım oluşturulmuştur. Ülkemizde halihazırda çalışılmamış bu konuda, çalışma alanı olarak doğrultu atımlı fay sistemleri üzerinde yer alan iki ayrı pilot bölge seçilmiştir. Bu bölgeler sırasıyla Kuzey Anadolu Fay (KAF) Sistemi’nin güney kolu üzerinde yer alan Gönen Pilot Bölgesi ve Doğu Anadolu Fay (DAF) Sistemi üzerinde yer alan Kahramanmaraş-Türkoğlu Pilot Bölgesi’dir. Yaklaşık olarak 4 yıllık tilt verileri analiz edilmiş, aynı zaman aralığına denk düşen sıcaklık, basınç, günlük toplam yağış ve depremlerle ilişkileri irdelenmiştir. Bölgesel meteorolojik, hidrolojik, tektonik değişimler tanımlanmış, deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası dönemlere ait tilt anomalileri belirlenmiş ve yorumlanmıştır.
By the approach introduced in this study, the short and long term crustal deformations were analyzed using tilt data which was obtained within the framework of the “Multi-Disciplinary Earthquake Researches in high risk regions of Turkey” (TURDEP) project, carried out at Earth and Marine Sciences Institute of TUBITAK’s Marmara Research Center. Two separate pilot areas were determined on strike-slip fault zone as study area on this subject, which has not yet been studied in our country. These areas are namely the Gönen pilot area on the southern branch of the Northern Anatolian Fault (NAF) Zone and the Kahramanmaraş-Türkoğlu pilot area on the Eastern Anatolian Fault Zone. The tilt data corresponding to an approximate period of 4 years is analyzed with respect to its correlation with other data within the same time frame such as temperature, pressure, total daily precipitation and earthquake occurrences. Regional meteorological, hydrological and tectonic variations and tilt anomalies for the pre- co- and post-seismic periods were determined and interpreted.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/2121
Appears in Collections:Jeofizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11766.pdf7.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.