Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18791
Title: Türkiye'de iç göçler, ayrışma olgusu ve toplumsal bütünleşme odaklı yerinde dönüşüm
Other Titles: Segregation in society due to internal migration in Turkey and the in-place urban transformation based on social integration
Authors: Giritlioğlu, Cengiz
Odacıoğlu, Hatice Duygu
335857
Kentsel Tasarım Anabilim Dalı
Keywords: Sosyoloji
Issue Date: 2013
Publisher: İstanbul Teknik Üniversitesi
Abstract: 1940?lı yıllarda Sanayi Devrimi sonrası Marshall yardımı ile birlikte meydana gelen tarımda makineleşme, entansif tarıma geçiş ve sanayileşmenin şehirsel alanda hız kazanması ile şehirlerin bu bağlamda yoğun iş gücü gereksinimi, kırsal alanlardan şehirsel alanlara göçü tetiklemiştir. Çünkü bölgeler arası sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıkları göçü tetikleyen en önemli unsurlardan biridir. Şehirlerin iş, eğitim, sağlık imkanları ve şehre ait kültürel değerleri kırsal kesim insanını şehre çeken unsurlar olarak yerini almış ve bu unsurlar kitlesel göç hareketlerine neden olmuştur. Ancak yoğun iç göç hareketlerine özellikle ekonomik ve mekansal altyapı anlamında hazırlıksız yakalanan şehirler, şehirleşme hızına paralel stratejik politikalar geliştirme konusunda yetersiz kalmışlardır. Sanayileşme hızından daha hızlı olan şehirleşme için gerekli sosyal ve ekonomik altyapıların tamamlanmamış hatta hazırlanmamış olması, şehre gelen insanların iş, konut, hizmet, uyum ve güvenlik gibi ihtiyaçlarının karşılanamaması sorununu doğurmuştur. Bu durum kırsal alandan göçle gelen kesimin özellikle temel ihtiyaçları olan barınma ve yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan ekonomik gelir elde etme konusunda yasal olmayan yollara başvurmasına yol açmıştır. Hızlı şehirleşme ve bunun yanında yetersiz kalan şehirleşme politikaları, kırsal kesimde yaşayan bireyle, şehirli birey arasında mevcut olan sosyo-kültürel ve davranış kalıpları farklılıklarına, ekonomik ve mekansal anlamda da farklılaşmayı eklemiş, bu iki toplum arasında çatışmalara ve ayrışmaya neden olmuştur. Ülkemizde tüm bu şehirsel sorunları gidermek ve müdahale edilecek bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm sağlamak amacıyla şehirsel dönüşüm uygulamaları başlamıştır. Avrupa ve Amerika?da sanayileşme sonrası kentlerde oluşan sorunların çözüm arayışları sonucu oluşan kentsel dönüşüm olgusu, ülkemizde özellikle son yıllarda gündeme gelmiştir. Kentsel dönüşümü; ekonomik, sosyal ve fiziksel yönden sorunlar yaşayan sağlıksız kent parçalarının yeniden yapılanmasının sağlanıp kente kazandırılması için kullanılan yöntem, program ve araçların bütünü olarak tanımlamak mümkündür. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye?de de en çok tartışılan konulardan birisi metropolleşen kentlerde hızlı ve denetimsiz gelişim neticesinde sosyo-ekonomik, fiziksel ve mekansal problemlerin oluşmasıdır.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/18791
Appears in Collections:Kentsel Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
335857.pdf2.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.