Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18206
Title: Müzik Ve Metin İlişkisi Shakespeare Metinlerinde Müziğin İzini Sürmek
Other Titles: Correlation Of Music And Text Shakespeare Texts To Chase The Music
Authors: Kurtişoğlu, Fatma Belma
Aşkın, Merih
569971
Müzikoloji ve Müzik Teorisi
Musicology and Theory of Music
Keywords: Müzik
Music
Issue Date: 2019
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bilinen ve kabul edilen manada tiyatronun başlangıcı sayılan Antik Yunan'dan bugüne, tiyatronun ve oluştuğu metinlerin müzikle kurduğu ilişki incelenmiş ve tartışılmıştır. Müzik ve metin ilişkisi 17. yüzyılın başlarında da oldukça tartışılan bir konu olmuştur. Yaşadığı dönemin en bilinen ve kabul görmüş Edebiyatçısı olan William Shakespeare, metin içinde ses arayışının, dönemin müziğine bakış açısının ve müziğin metinlerle kurduğu ilişkinin anlaşılması ve analiz edilmesinde incelenmeye değer yazarların başında gelmektedir. Rönesans'tan bugüne dek, Shakespeare dönemi Edebiyat dünyası, eserleri ve metne yaklaşımı analiz edildiğinde, müzikle kurduğu ilişki, oyunlarında metnin içine yerleştirdiği müzikal şifrelerin ve anlam dünyasının karşılığını net bir şekilde okuyabilmekteyiz. Bu müzikal okumalar ile birlikte, dönemin sosyolojik analizlerine rastlanılabildiği gibi, Rönesans çağının Müzik Felsefesi'ne dair izler görebilmekteyiz. Müziğin hayatın içindeki yeri ve önemi, felsefi anlamdaki karşılığı ve Edebiyat ile kurmuş olduğu ilişki, 17. yüzyıl İngiltere'si ile alakalı bir çok referansa ulaşmamızı sağlamaktadır. İnsanlık tarihi kadar eski olan söz ve müzik ilişkisi, Anadolu'da da olduğu gibi, seslerini çağlar ötesine duyurabilmiş ozanlar sayesinde belki de toplumların gerçek tarihi yazılmış, bugün yolumuzu aydınlatan ışıklardan biri olmuştur. Shakespeare eserleri ile dönemin müzik felsefesi olan Küreler Müziği Felsefesine dair çeşitli veriler elde ederken, diğer yandan, Anadolu coğrafyasında da örnekleri görülen ozanlık geleneğinin, Osmanlı dönemi makam ve halk müziklerinin de temelinde yatan felsefesinin Küreler Müziği Felsefesi olduğunu görmekteyiz.
From ancient Greece till today, which is the beginning of the theater in the known and accepted sense, the relation that the theatrical and the texts formed with the music has been studied and discussed. The relationship between text and music has also been a subject of considerable debate in the early 17th century. William Shakespeare, the most known and accepted writer of his time, is one of the most worthy writers to examine in his understanding and analysis of the relationship between the search for voice in the text, the perspective of the period and the music. When Shakespeare's time, about his pieces and methods of approach music are analyzed, we can clearly read the musical codes and the sense of meaning placed in the text in his relationship, his plays with the music. With these musical readings, as well as sociological analyzes of the period, we can see the traces of the Philosophy of Music of the Renaissance. The position and importance of music in life, its philosophical counterpart and its correlation with literature enable us to reach many references related to 17th century in England. The correlation between the words and music that were as old as the history of humanity and the poets who were able to reach beyond the ages, as in Anatolia as well, have perhaps been written as the real history of the societies and have been guide for our way today. With Shakespeare's pieces, while obtaining various donnees on the philosophy of music of the spheres that is the music philosophy of the ages, we can also see that the tradition of poetry, which is also seen in Anatolian geography, is the philosophy of the music of the sphere, that is the basis of the Ottoman's period makams and folk music.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
URI: http://hdl.handle.net/11527/18206
Appears in Collections:Müzikoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
569971.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.