Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18193
Title: Perakende Mağazalarda Kurumsal Kimliğe Uygun Olarak İç Mekan Tasarım Başarısının Artırılmasına Yönelik Bir Yöntem Önerisi
Other Titles: Proposal Of A Method For Increasing Interior Design Success In Retail Stores In Accordance With The Corporate Identity
Authors: Uz, Funda
Çetin, Reyhan
569089
İç Mimari ve Dekorasyon(Uluslararası)
Interior Design and Decoration(International)
Keywords: İç Mimari ve Dekorasyon
Interior Design and Decoration
Issue Date: 2019
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Günümüzde yaşamın her alanında artan ve artmaya devam eden tüketim olgusuyla birlikte üretim de çeşitlenmiş ve ciddi bir rekabet ortamı oluşmaya başlamıştır. Bu rekabet ortamında her üreticinin asıl hedeflerinden biri rakiplerinden daha akılda kalıcı olmak ve daha öncelikli tercih edilmedir. Bunu sağlamanın temel adımı işletmelerin pazarlama faaliyetlerine önem vermeleridir. Çünkü hedef müşteri kitlesi ile rakiplere göre daha iyi iletişim kurabilen, ürünlerini, hizmetlerini ve sahip oldukları markaları, kitlelerine daha iyi anlatabilen işletmeler, rakiplerine karşı rekabet avantajı elde etmiş olur. Buna bağlı olarak pazarlama kavramının önemi gün geçtikçe artmış ve pazarlama stratejileri üzerine çalışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda ortaya çıkan pazarlama alt kavramları: pazarlama iletişimi ve bütünleşik pazarlama iletişimidir. Pazarlama iletişimi, üretici ile tüketici arasında karşılıklı geri bildirimlerin alındığı ve aynı zamanda bu geri bildirimlerle gelişip değişen politikaya sahip iki yönlü müşteri odaklı bir iletişim sürecidir. Bu iletişim sürecinde, üreticinin ortaya koyduğu kurum kimliğine uygun bir imaj çizip çizmediği, uygun değil ise de alınacak önlemler ve yapılacak değişiklikler pazarlama iletişiminin konusudur. Pazarlama iletişiminin yanı sıra son yıllarda ortaya atılan bir diğer pazarlama alt kavramı "bütünleşik pazarlama iletişimi"dir. Bütünleşik pazarlama iletişiminde amaç pazarlama sürecinde firma ile hedef kitle arasındaki iletişimi sağlayan tüm kanalların bütünlük içinde olmasıdır. Rekabetin artmasının doğal sonucu olarak her kurum tüketicinin aklında kalmayı arzu etmektedir.
Nowadays, with increasing consumption and increasing consumption in every area of life, a diversified and serious competition environment has begun to emerge in production. In this competitive environment, one of the main objectives of each producer is more memorable and preferable than its competitors. The main step of ensuring this is the giving importance of businesses in marketing. Because the target customers with a better communication than competitors and better explain about businesses, services and brands, competitors will have a competitive advantage against. Accordingly, the importance of the concept of marketing has increased day by day and marketing strategies have been started to be studied. The marketing sub-concepts that arise in line with these studies are: marketing communication and integrated marketing communication. Marketing communication is a two-way customer-oriented communication process with mutual feedback between the producer and the consumer, and at the same time, with the policy of developing with these feedback. In this communication process, it is the subject of marketing communication that the manufacturer does not draw an image which is not suitable for the identity of the company and if so, the measures to be taken and the changes to be made. In addition to marketing communication, another marketing sub-concept put forward in recent years is integrated marketing communication. The purpose of integrated marketing communication is the integrity of all channels that provide communication between the company and the target customers in the marketing process.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
URI: http://hdl.handle.net/11527/18193
Appears in Collections:İç Mimari Tasarım (Uluslararası) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
569089.pdf2.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.