Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17934
Title: İlk Ve Orta Öğretim Müzik Eğitiminde Türk Halk Ezgilerinden Yararlanma Çalışmaları
Other Titles: A Study To Benefit From Turkish Folk Music In The Elementary And Secondary School Musical Education
Authors: Emiralioğlu, Afşin
Pekgöz, Evay Baykal
107361
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Eğitim ve Öğretim
Müzik
Ders programları
Ezgi
Liseler
Müzik dersi
Müzik eğitimi
Ortaöğretim kurumları
Türk halk müziği
İlköğretim okulları
Education and Training
Music
Curriculum
Melody
High schools
Music lesson
Music education
Secondary education institutions
Turkish folk music
Primary education schools
Issue Date: 2001
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada, İlköğretim 2. kademe (6-7-8 nci sınıflar) ile Ortaöğretim (9-10-1 1 nci sınıflar) müzik eğitimlerinde Türk Halk Ezgilerinden nasıl yararlanıldığına genel bir bakış yapılmıştır. Aynı zamanda konuya verilen önemde irdelenmiştir. Bu çalışmadaki amaç, kendi öz müziğimizin eğitim sistemindeki yerini ve bu konuda yapılan çalışmaları ortaya koymaya çalışmaktır. İkinci bölümde "müzik ve eğitimi" hakkında bilgi verilmiş, "müzik ve eğitiminin gerekliliği", "iyi bir müzik öğretmeninde bulunması gereken özellikler", ilk ve ortaöğretim müzik eğitiminde karşılaşılan başlıca sorunlar" konularına cevaplar aranmıştır. Üçüncü bölümde müzik eğitiminde "çocuklar ve gençler" konusu incelenmiştir. "Müzik eğitiminde yaş" ve "çocuğun ses kapasitesi ve sının" ve özellikle de ilköğretim ikinci kademe çocuklarının müzik eğitiminde en büyük sorunları olan "ses değişimi (mutasyon)" ve bu konuda yapılması gerekenler hakkında bilgiler verilmiştir. Bundan sonra "iyi bir öğrenmeyi sağlayacak faktörler nelerdir?" konusu irdelenmiştir. Dördüncü bölümde "Cumhuriyet'ten günümüze müzik dersi programlan" incelenmiştir. Cumhuriyet'ten günümüze kadar uygulanmış olan 1924, 1931-1932, 1938, 1949, 19714 ve 1986 programlan ile halen günümüzde uygulanan 1994 programında Türk Halk Müziği 'ne ne derece yer/önem verildiği saptanmaya çalışılmıştır. Programlarda bir dönem Batı Müziği, bir dönem Türk Müziği ağırlıklı olmakla birlikte Türk Halk Müziği'ne gereken önemin verilmediği görülmüştür. Beşinci bölümde, halk müziği hakkında bilgi verildikten sonra "ilk ve ortaöğretim müzik eğitiminde kullanılmış ve kullanılmakta olan 63 adet Türk Halk Ezgisi söz- melodi-ritim yönünden incelenmiş ve eğitimde kullanılıp kullanılmayacağı değerlendirilmiştir. Bununla birlikte kitaplarda yer alan ezgilerin yazar tarafından neden seçildiği ve işlenen konuya uygunluğu incelenmiştir. Yapılan çalışmada, 28 adet farklı ders kitabı kullanılmıştır. Her kitaptan seçilen türkü adetinin farklı olmasının sebebi, bazı ezgilerin ortak kullanılmasından kaynaklanmıştır. Böylece 63 adet farklı türkü üzerinde inceleme yapılmıştır. Bu sayı inceleme için yeterli sonucu vermiştir. Söz-melodi ve ritim bakımından incelenen halk ezgilerinin çocuk ve gençler için uygunluğu tespit edilmekle birlikte çocuklara ve gençlere öğretilecek Türk Halk Ezgilerinin nitelikleri üzerinde durulmuştur. Vll Ezgi incelemesi dışında müzik öğretmenlerinin bu konuya gösterdikleri ilgi, önem ve yaklaşım yapılan röportajlarla ortaya konulmuştur. Bu röportajlarda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır; - Müzik eğitimimizde kendi öz müziğimize ağırlık verilmesinin yararlan olabilir mi? - Halk Müziği alanında kendilerini yeterli görebiliyorlar mı? - Koro çalışmaları adı altında halk müziği çalışmaları yapıyorlar mı? Kısacası, müzik öğretmenlerinin "derslerinde ve ders dışı çalışmalarında Türk Halk Müziğinden nasıl yararlandıkları/faydalandıkları ve bu konuda ne düşündükleri" konularına yanıt aranmıştır/ışık tutulmuştur. Yapılan çalışmada, üç sorudan oluşan mini bir anket, toplam 915 öğrenci üzerinde uygulanmıştır/yapılmıştır. Anketin amacı öğrencilerin Türk Halk Müziğineve çalgılarına olan ilgilerini ortaya çıkarmaktır. Anketin yapıldığı okullarda THM ve çalgılarına ilginin var olduğu tespit edilmiştir. Özetle yapılan bu çalışmada aşağıdaki konulara açıklık getirilmiştir; - Müzik ve eğitim - Çocuk ve müzik - Müzik eğitim programlan ve THM'nin bu programlarda aldığı yer - Halk müziği kavramına genel bir bakış - Eğitimde halk müziği neden gereklidir - İlk ve Ortaöğretim müzik eğitiminde kullanılmış ve kullanılmakta olan THM ezgilerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi - Müzik öğretmenlerinin bu konu ile ilgili düşünceleri - Öğrencilerin THM'ne olan ilgileri Bu araştırma; inceleme, gözlem, röportaj ve anket yöntemleri kullanılarak yapılmıştır.
In this study, it has been done a general view to subject of the Turkish Folk Music how is utilized on Elementary (for class of 6., 7., 8.) and Secondary (for class of 9., 10., 11.) School Musical Training. At the same time, the given importance to the subject has been examined. The aims of this study are put forward the position of own traditional music in the education system and made a study on this subject. It has been given knowledge about "music and education" on the second chapter. The subjects which are "Music and necessity of musical education", "a good music teacher must be have special qualification", "fundamental problems of music education of Elementary and Secondary School Training" have been answered. Subject of "Children and Young People" are studied on the third chapter. It has been given knowledge about "age on the musical education", "sound capacity and sound limit of children" and "changing of sound (mutation)" that main problems of especially elementary students at musical education and must be doing these problems. After that, subject of "What are the factors to require a good learning" are studied. In the fourth chapter, Musical Training Programs have been examined from Republic to recent date. The importance of Turkish Folk Music are studied to determine between 1924, 1931-1932, 1938, 1949, 1971, 1986 programs which have been put into practice from Republic to recent date and 1994 programs which still has been put into practice. In the fifth chapter, it has been answered that subject why the Folk Music is needed at the Elementary and Secondary School Musical Training after knowledge of Folk Music. 63 pieces of Turkish Folk Music Melody that are used in the Elementary and Secondary School Training have been examined according to their word-melody- rhythm. In the School Training, using of these melodies is examined. In addition to these, why these melodies are selected by writer and to see fit to this subject is examined. In this study, there are 28 different books that are used. The reason for different kind of Turkish Folk Music that is selected from each book result from some melodies has been used common. Thus, 63 different kind of Turkish Folk Music have been examined. This number is enough for research. IX Folk music that is examined according to word-melody-rhythm is determined to fix for children and young people. At the same time, the characteristics of Turkish Folk Music that will teach to children and young people are examined. In many reports, interest and importance to this subject of Music Teachers except from melody research are examined. In these reports, the answered questions are below; - Is dominant using of own traditional music useful or not on the Musical Education? - Have Music Teachers enough capability for their own area? - Do they make enough training for chorus? etc. As a result, how Music Teachers benefit from Turkish Folk Music and what they think about this subject have been answered. In this study, mini questionnaire that contain three questions has been made on the 915 students. The aim of questionnaire is to show interest of these students to Turkish Folk Music and instruments. The result of this questionnaire shows us that there is interest of students to Turkish Folk Music and instrument. Briefly, these subjects are explained: - Music and Education, - Children and Music, - Musical Training Programs and situation of Turkish Folk Music in these programs, - General view of concept of Turkish Folk Music, - Why Turkish Folk Music is necessary for education? - Examination and evaluation of Turkish Folk Music melodies in the Elementary and Secondary School Training, - The idea of Music Teachers relation to this subject, - Interest of students to Turkish Folk Music. This studying is made with research, observation, report and questionnaire method's usage.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/17934
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107361.pdf7.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.