Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17908
Title: Nayi Osman Dede'nin Mi'raciyesi'nin Türk Musikisindeki Yeri (musikimizde Mi'rac Ve Kutb-i Nayi Osman Dede)
Authors: Yavaşça, Alaeddin
Güngördü, Bahri
26849
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Dini müzik
Miraciye
Nayi Osman Dede
Türk müziği
Music
Religious music
Miraciye
Nayi Osman Dede
Turkish music
Issue Date: 1993
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Nâyî Osman Dede'nin Mî'râciye'sinin Türk Mûsikîsindeki Yeri (mûsikîmizde Mi'râc ve Kutb-î Nâyî Osman Dede) Anahtar kelimeler: Mi'râc, mi'râciye Bu çalışmada mi'râc ve mi'râciye hakkında araştırma yapılarak dinin mûsikîye etkisi üzerinde duruldu. Ayrıca Dini Türk Mûsikîsinin en büyük sözlü form'lu eserinin bestekârı ve güftekân olan Nâyî Osman Dede ve Mi'râciye'sinin besteleniş sebebi ve bestelendiği ta rihten itibaren geçirdiği merhaleler ve eserin kimler tarafından okunup notaya alındığı hak kında araştırmalar yapılıp bazı sonuçlara varılmıştır. Eserin bazı bölümleri ne zaman ve ne sebeple unutulmuştur, eser ne kadar zaman icra edilememiştir ve tekrar ne zaman icra edil meye başlanmış ve kimler tarafından icrası yapılmıştır. Ayrıca elimizde ve arşivlerimizde bulunan notalar tedkik edilmiş ve kimler tarafından ve hangi kollardan geldiği saptanmıştır. Yine mi'râciye okunması için destek veren vakıflar ve mi'râciye okunan yerler hakkında araştırma yapılmıştır ve beste, güfte, makam, form, yapısı ve mükemmeliyeti bakımından eser tekrar icra edilir duruma getirilip mûsikî ve sanat hayatına kazandırılması gerektiği so nucuna varılmıştır.
Mi'râciye of Nâyî Osman Dede and Its Place in Turkish Classical Music Key words: Mi'râc, mi'râciye (mi'râc: The night of the Prophet Muhammed's miraculous journey to Heaven; the 26th of Receb. mi'râciye: Poem recounting the miraculous journey of the Prophet Muham- med to Heaven.) In this study it was attempted to make a research regarding mi'râc and mi'râciye, and their affects over religious music. Apart, we have analyzed one of the most prominent works of this form, mi'râciye of Nâyî Osman Dede and looked at the reasons why he composed it and the developments, its notation, following when and why some pans of it was lost, when and by whom it was performed. While doing this, we researched all the notations we have and detected by which channels they came. In this study we also researched waqf foundati ons supporting mi'râciye reading and the places where the mi'râciye is read. Finally, the conclusion we reached is that since mi'râciye represents an excellent, musical form in Tur kish classical music, it must be reproduced in modern forms; this would be a valuable gain for musical and artistic life of Turkey.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1993
URI: http://hdl.handle.net/11527/17908
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26849.pdf6.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.