Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17748
Title: Soyut-somut Sentezinde Çevre, Mekan Ve Form
Authors: Bezeyiş, Şadan
Kaptan, Sibel
16849
Sanat Tarihi
Art History
Keywords: Güzel Sanatlar
Biçim
Mekan
Resimler
Çevre
Fine Arts
Form
Space
Pictures
Environment
Issue Date: 1991
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Yapılan eserlerde soyut-somut sentezi doğrultusunda çevre, mekan ve formun kişisel yorumla ele alınarak bir yaratmaya gidilmiştir. Duy gu, düşünce ve heyecanların sanat yapıtına katkıları önemli ölçüde dir. Resimlerdeki Sürrealist-fantastik üslubtaki duygusal atmosfer bizi kendi içine çekmekte ve yapıtla bütünleşmemizi sağlamaktadır. Bu Bü tünleşme sadece yapıtlardaki duygusal atmosferden kaynaklanmamakta, Renklerin ve hareketin çekiciliği insanla eserlerdeki formların bü tünleşmesini sağlamaktadır.
In works of art which emphasize the synthesis of abstract-concrete; environment, space and form is taken up with individual interpreta tion. Thfecontruhition of thoughts, feelings and excitement to the works is considered as an important factor. İn paintings emotional atmosphere attracts us in terms of a Surrealis tic-fantastic style and so it is easy to become integrated with a work of art. This integration doesnt arise from this emotional atmosphere merely, and also the attraction of the colour and motion supply the integration of forms in works of art.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1991
URI: http://hdl.handle.net/11527/17748
Appears in Collections:Sanat Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16849.pdf5.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.