Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17687
Title: Ses Kaydında Bilgisayar Faktörü
Other Titles: Computer Factor In Voice Recording
Authors: Önaldı, Şenel
Tanrıverdi, Haydar
43819
Müzik
Music
Keywords: Güzel Sanatlar
Müzik
Bilgisayarlar
Ses kaydı
Fine Arts
Music
Computers
Voice recording
Issue Date: 1995
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu tez, müzik alanında bilgisayardan nasıl faydalanılacağı ve müziğimizin gelişmesinde ne denli faydalı olacağı ile ilgilidir. Tezde incelenen, bilgisayar elemanları, müzik program örneği ve programın kullanılışı, müzik yapımında bilgisayarla kullanılan diğer cihazların fonksiyon ve yararlan konusudur. Bugüne kadar böyle bir çalışma içerisine girilmemiştir. Bu çalışma süresince elde edilen bilgiler, yazılı kaynakların incelenmesi, gözlem, arastama ve görüşme metodlan ile elde edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgiler şöyledir : 1638-1948 yıllan arasında icad edilen basit hesap makinalan, bilgisayarın temelini oluşturmuştur. Hesap makinalannın geliştirilmesi şurasında, delgi tartları denilen özel kartlarla çalışan hesap makinalan geliştirildi. Delgi kartlarının mucidi olan Ada Augusto Lovalce bu katkısından dolayı ilk programcı olarak kabul edilmiştir. 1884 yılında Herman Holerith'üı geliştirmeye başladığı delikli kartlarla birlikte kullanılan elektrikli tasnif makinası icad edilmiştir. 1924 yılında I.B.M. isimli şirket tarafından ilk bilgisayarlar ticari hayata girmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sürekli gelişme gösteren elektronik bilgisayarlar, digital sistemle işleyen, digital bilgisayarların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu buluşlar günümüzün mikrobilgisayarlarını doğrudan etkilemiştir. Bilgisayar'ın tamamlayıcı elemanları; üzerinde tuşlar bulunan klavye, monitör, çalışmanın hızlandırılmasını sağlayan kumanda âleti görevi yapan "MOUSE", kablolar ve üzerine kayıtlar yapılan disketlerden oluşur. VIII Bilgisayarın müzik alanında kullanılmasını sağlayan bir iletişim sistemi bulunmuştur. Kısa adı "MİDİ" olan Müzik Enstrümanları Digital Arabi- rimi, bilgisayar ile diğer müzik âletleri arasındaki iletişimi sağlamıştır. MİDİ, âletler arası bilgi alışverişini kablolar vasıtasıyla düzenleyen bir haberleşme sistemidir. Birçok mesaj ve komutları içerir. Bilgisayarla birçok müzik âletinin aynı anda kullanılmasını sağlayarak, müzik sektörünün hızlı bir şekilde gelişmesine yardımcı olmuştur. Digital kayıt sisteminde MİDİ, gönderilen ve¬ ya alınan bütün komut ve mesajları sayısal sentezleme yolu ile değerlendirir. Âletler arası sayısal bir iletişim ağı oluşturur. Sistem iletişimsinde "MİDİ İN" bilgi girişi, "MEDI OUT" bilgi çıkışı ve "MİDİ THRU" yani bir kaç âletin birbirlerine bağlanması durumunda kullanılan giriş ve çıkışlar bulunur. MIDFnın aynı anda iki âletin, farklı âletlerin birlikte kullanılması, sequencer kayıt sisteminde kullanılması ve müzik âletlerinin bilgisayarla birlikte kullanılması sonucunda müzik çalışmalarına büyük olanaklar sağladığı bir gerçektir. MİDİ iletişimsi; kanal ve sistem mesajları içerir. Kanal mesajları yalnızca bilinen kanallar üzerinde etkisini gösterirler. Sistem mesajları ise geneli etkilemektedir. Türk Müziği çalışmalarında bilgisayarlardan faydalanabilmek mümkündür. Bunun için programların Türk Müziği Ses Sîstemi'ne göre ayarlanması gerekmektedir. Mevcut programlar üzerine gerekli verilerin ilave edilmesi, Türk Müziği seslerinin digital olarak kaydedilmesi ve gerekli editör programın yani perdelerdeki değişiklikleri kullanacak programın hazırlanması sonucu bil¬ gisayarı müziğimizde kullanabiliriz. Bilgisayarlı müzikte, digital kayıt âletleri ve bunların yan üniteleri, ses kaynaklarını oluşturan modül denilen âletler, efekt âletleri ve farklı müzik aletleri kullanılır. Bu âletler birbirleriyle kombine bir şekilde çalıştırılırlar. Günümüzde bu aletleri üreten firmalar ve bu firmaların ürettikleri yeni cihazlar sürekli bir artış göstermektedir. Bunun yanısıra bilgisayar programcıları, müzik sektöründe vazgeçilemez bir yer oluşturan bilgisayarlar için yeni yeni müzik programlan hazırlamaktadırlar. Bilgisayarla çalışan profesyonel müzisyenler, program içerisindeki hazır kayıt sistemlerini kullanırlar. Programlar içerisinde birbirlerinden bağımsız olarak kayıt yapılabilen kanallar bulunmaktadır. Bu kanalların her birine farklı enstrümanlar çalınabilir. Her kanal içerisinde yapılan kayıtlarda düzeltmeler veya ilaveler yapmak mümkündür. Çalış sırasında kişinin yaptığı ritmsel hatalar program içerisinde bulunan quantize denilen otomatik düzeltme yoluyla bilgisayar tarafından düzeltilir. Bu programlarla müzisyen tek başına bir orkestrasyon yapma imkanına sahiptir. Sırasıyla piano, bas, davul, string ve benzeri sesler ayrı bir şekilde kaydedilip, toplu bir şekilde dinlenerek çoğaltılabilir. Yapılan birçok müzik çalışmaları küçük bir diskette toplanarak, sağlıklı bir şekilde saklanabilir. Dolayısıyla çalışmaların arşivlenmesi ve korunması daha sağlıklı bir hale getirilebilir. Yapılan notasyon çalışmalarının, hatasız, düzgün bir şekilde kağıt üzerine dökülmesi için printer denilen çoğaltıcıdan faydalanılabilir. Kayıt çalışmaları sırasında istenilen bölümlerin birbiri ardına kopyalanması, istenmeyen bölümlerin çıkarılması, yapılan notasyon hatalarının düzeltilmesi ve nota ilaveleri mümkündür. D.T.M.S. "The Desk Top Music System" denilen masa üstü müzik sistemi kişinin müzik yapma işlemini her yönüyle kontrol edebilme olanağını sağar. Kişi yaptığı çalışmayı tamamen kendi istediği şekle dönüştürene kadar, kayıtlar üzerinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Çalışma sırasında gerçek akustik âlet sesleri ve elektronik müzik seslerini kullanabilir. Masa üstü müzik sistemini kurmak için her şeyden önce kişisel bir bilgisayara sahip olmak gerekir. Bilgisayar seçiminde hafiza genişliğinin yeterli kapasitede olmasına dikkat etmek gerekir. Bilgisayar ve diğer elektronik âletler arasındaki bilgi alışverişini sağlamak için bir "MİDİ" arabirimine ihtiyaç vardır. Çalışmalar sırasında farklı ses kaynaklan olan klavye, davul makinası ve ihtiyaca göre aynı anda birden çok ses üretebilen ses modülleri gerekmektedir. Bu ses kaynaklarının çıkışına bağlayacağımız bir arifi ve iki kolona ihtiyaç vardır. Son olarak da müzik mağazalarında bilgisayarların çeşitlerine göre hazırlanmış sofhvare paketleri adı verilen program paketlerinin edinilmesi gerekir. Bu ihtiyaçların tamamlanması sonucunda bilgisayarla kısa zamanda profesyonel bir şekilde birçok şeyler üretmek mümkün hale gelir.
This thesis is an attempt to study methods and possibilities of computer application and utüization in music and to make determinations as to how it may assist development and improvement of our national music. The computer elements, musical sofhvare and programme specimens, their operating methods, functions and benefîts of other apparatuses, devices and equipment are the subjects thoroughly scrutinized in this thesis. So far no studies likes of this was effected. The information gathered whilst preparation of this study were obtained by means of examination of written material and sources, observation, research and vis-â-vis discussions. The information collected as a consequence of studies implemented are as follov/s : The prototype calculators invented between the years of 1638- 1648 are fonned the basics for the current advanced computers. The evolution of prototype calculators have witnessed development of special calculators operated with what are called punch-cards. Ada Augusto LOVALCE, the inventor of punch-cards, was deenıed the fırst programmer due to such contıibution. As of 1884 the power operated classifıcation device that is operated with punch-cards was successfully developed by Herman HOLERITH. Beginning XI calendar 1924, the fırst computer appeared which commenced contributing to commercial applications by endeavor of the fîrm called IBM. After the Second World War, electronic computers being developed throughout the word at a breakneck speed attâined their peaks with digital-system-operated digital computers. These inventions directly effected our contemporary powerful microprocessors. The components of a computer are comprised of a keyboard having keys, a monitör, a "mouse" availing corneal and fast operation of the system, cables and disks to record the data, ete. A communication system was invented availing operation of the computer in the context of music. The musical instruments briefly called as "MİDİ", the digital interface provided communication exchange between the computer and other musical instruments. MİDİ is a communication system procuring data exchange via a network of cables. it consists a multitude of messages and commands. By means of computer (desk top music systems) application fumishing usage of many musical instrument in an attuned fashion the system contributed to speedy development of commercial and othervvise music sector. in digital recording MİDİ assesses ali commands and signals by digital synthesis. it creates a digital communication network. For the system interchange the applied input and exits are "MİDİ İN" which stands for data input, "MİDİ OUT" for data exit ör "MİDİ THRU" signifıes ins and outs vvhilst interconnection of several instruments to each other. it is an unequivocal fact that, MİDİ provides great benefit for musical applications thanks to synchronous usage of two vaıying instruments, utilization in sequencer recording system, and play of musical instruments simultaneously with computers. MİNİ communication network includes channel and system messages. Channel communication fonvarded through only on deteraıined channels. System messages, hovvever, have general effects. it is probable to take advantage of computers in Turkish Music studies either classical ör modern in nature. To achieve the same programmes ouglıt to be retailored to sound system of Turkish Music. As a result of addition of requisite data över existing software's, recording of Turkish Music sounds in digital fashion and preparation of relevant editing programme (i.e., the softvvare for appliance of variances in pitches) we may successfully use the computer in experiments with Turkish Music. in softvvare assisted musical studies digital recording hardvvare and subsidiary units, components to originate sound source which are called modules, effect devices, and other various musical instruments are used. These hardware and instruments are operated as a compact whole. Novvadays, the markets are flooded with endless vaıieties of such hardvvare brands and related components. in addition, the computer programmers are hurriedly prepaıing new musical software for computer being the irrevocable necessity for music industry. Professional musicians applying computer usage for their studies, utilize ready-made recording systems contained in the software. There are independent channels able to effect independent recording within the software elements. Each and every one of these channels may avail playing different instruments. Effecting adjustments, corrections or modifications are always possible at different recording at each channels. Rhythmic errors, i.e. called synchrony, whilst playing instrument may be effortlessly corrected by automatic correction programme "quantifier" of computer. By using such instruments and software the musician may be able to perform like an orchestra singularly. Sounds of piano, bass, string, etc. may be recorded separately, played collectively and multiplied. A lot of musical studies may be collected in a floppy disk and substantially filed. Thus, achieving and protection of the works of music shall be practicable. In order to print out notation works conducted without any errors reproduction machines called printers are used. Copying of the desired sections in sequence whilst recording or extracting undesired sections, correction of notation errors or addition of notes are increasingly easy. D.T.M.S. (Desk Top Music System) avails the operator effortlessly create controls over the process of creating of music. Until the person completely transforms the conducted work to its desired puiposes, it may effect requisite alterations over the recorded sounds. The operator may use real acoustic sounds or electronic sounds. First of all person out to have a personal computer in order to form the Desk Top Music System. During selection of personal computers one should take care to select a PC with suitable capacity memory. In order to provide data exchange among the computer and the other systems a "MIDI" interface ought to be installed. During studies, a key board with differing sources of sound, a drum machine, or if necessaiy, variable sound modules may be installed. One would also need an amplifier and two units of loud-speakers. And finally, software programme packages suitable to purpose, as sold at PC material suppliers should be provided. After all these requirements are complied with the keen operator may be able to ample originalities by assistance of computer.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1995
URI: http://hdl.handle.net/11527/17687
Appears in Collections:Music Graduate Program - Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43819.pdf4.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.