Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17591
Title: Organizasyonun Temel İlkeleri Ve Türk Halk Oyunlarındaki Yeri
Authors: Ay, Göktan
Ekici,Mehmet Cezayir
92612
Geleneksel Danslar
Traditional Dances
Keywords: Halk Bilimi (Folklor)
Halk oyunları
Oyunlar
Türk halk oyunları
Yönetim
Örgütler
Örgütler
Folklore
Folk dances
Games
Turkish folk dances
Management
Organizations
Issue Date: 1999
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: İlk insanla birlikte, insanların birbirlerini tanımaları sonucu sosyal münasebetler başlamış böylece bedenen ve zihnen yakın kişilerin bir araya gelmeleri ile günümüzdeki ifadesi olan milletleri oluşturmuşlardır. Gelişen sosyal hayat ve yaşadığımız yüzyılın teknolojide ulaştığı nokta, milletler arası ilişkilerin hızla artmasına neden olmuştur. Milletler arası ilişkilerin bu denli içli dışlı artmış olması ile kültürel etkileşimlerde hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. İlk zamanlarda önemsenmeyen bu etkileşim, bir süre sonra toplumsal kargaşaya ve ulusal kültür erozyonlarının yaşanmasına sebep olmuştur. Bu çıkmazın farkında olan gelişmiş ülkeler, milletin hayat tarzım oluşturan kültür değerlerine sahip çıkılması gereğini anlamış ve özellikle kültürlerinin sanat ağırlıklı ürünlerini yoğun organizasyonlarla her sahada tanıtma aracı olarak kullanırlarken onları yabancı ellerden korumaya da özen göstermeyi amaç edinmişlerdir. Bu çalışmada; Milli kültürümüzün ve dolayısı ile Halk Bilimi'nin vazgeçilmez öğelerinden birisi olan Halk oyunları, yaşadığımız toplumdaki insanların karakteristik yapısını, duygu ve düşüncelerini ortaya koyarken, hareketleri ve figürlerine yansıttığı, kendisini, bedensel ve ruhsal açıdan ifade ettiği bu sanatsal yapıyı, ulusal ve uluslararası sahada bilimsel organizasyonlarla tanıtımının yapılması gereğinin önemini ortaya koymuştur Bu amaçlar doğrultusunda; Organizasyonun temel ilkelerinin, ulusal kültürümüzün penceresi olan halk oyunlarındaki yerinin, biran önce hak ettiği yere çıkartılması ve bu çalışmalar yapılırken geleneklerin muhafazası kadar yeni güzelliklerinde yaratılması ana hedef olmuştur. Bu çalışma da; Organizasyonun temel ilkeleri olan yönetimin faaliyetleri, fonksiyonları, planlamanın kapsamı, yararlan ve organizasyonun ilkeleri, süreç aşamaları, sorumluluk ve kontrol faaliyetleri ve uygulamalarının, folklor ve halk oyunları çalışmalarında ki yerinin, önemi vurgulanmıştır. Yapılacak organizasyonlarda, yukarda konu edilen teknik safhaların eksiksiz uygulanması, etkili bir oto kontrolün gerekli hususlarım içeren, bilimsel uygulamalarla yeni yüzyıla girerken, bu konudaki yapılanmanın bilgi toplumunda hak ettiği yere kavuşması sağlanmış olacaktır.
Social relations was started as the human beings began to recognize each other since the first man born, consequently people having more things in common with respect to thoughts and physical specifications they have, formed the nations. Social life and the point in technology reached in the century we live, resulted in the fast increasing of international relations. Cultures began to affect each rapidly other as a result of the increase of the international relations. This event that wasn't emphasized in early times resulted in social disorders and cultural erosions in the course of time. Developed countries which noticed this dilemma understood that the cultural values forming the life style of nation should be cared. On the other hand they, while they use the artistic products of their cultures as advertisement tool in all fields with extensive organisations, they aimed to protect their cultures against the foreign ones. In this thesis, Anatolian folk-dances, one of the essential elements of our national culture and Sociology demonstrated that this artistic form in which the people mention and reflect their selves should be introduced bath in national and international fields with organisations while showing characteristic features, feelings and thoughts of the society we live in. Under the lights of this purpose, it become a main target to take the position of basic principles of the Organisation in folk -dances being the window of our national culture to the point it deserves and to protect the traditions as well as to create new ones. In this study, the importance of the management's activities, functions, extend and benefits of planning, rules of organisation, phases, responsibility and inspection procedure and the meaning of applications for folk-dances were emphasized. Due to complete application of the technical phases above and the scientific applications including the required matters of effective autocontrol will enable the organisation in this subject to reach the point it deserves.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/17591
Appears in Collections:Geleneksel Danslar(Tezli/Tezsiz) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
92612.pdf3.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.