Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17352
Title: Jazz In Turkey: Cultural Connotations And The Processes Of Localization
Other Titles: Türkiye'de Caz: Kültürel Anlamları Ve Yerelleşme Süreci
Authors: Karahasanoğlu,  songül
Uyar, Yaprak Melike
436996
Müzikoloji ve Müzik Teorisi
Musicology and Music Theory
Keywords: Caz
Etnomüzikoloji
Kültür
Müzik kültürü
Sosyokültür
Yerelleşme
Jazz
Ethnomusicology
Culture
Music culture
Socio-culture
Decentralization
Issue Date: 2016
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Caz müziği Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günlerinden beri müzik sahnesinin önemli bir parçası olmakla beraber; cazın kültürel anlamları anavatanı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi, caz müziğinin bir yüzyılı aşan tarihi süresince çeşitli dönemlere ve sosyokültürel koşullara göre büyük ölçüde değişim geçirmiştir. Bu doktora tezinin amacı, bir sözlü tarih çalışması yardımıyla Türkiye'de cazın kökenlerini, icra pratiklerini, kimliksel boyutunu ve yerelleşme süreçlerini araştırmaktır. Bu çalışma daha önce akademik yöntemlerle yazılmamış bir tarihe dair kültürel analizler yapma amacından yola çıkmıştır. "Türkiye'de Caz" üzerine yapılmış akademik çalışmaların azlığı, sözlü tarih araştırması yöntemini bu çalışmanın merkezine koymuştur. Kapsamlı bir sözlü tarih araştırmasını destekleyen arşiv araştırmaları ve katılımcı gözlemci yöntemi merkezli bir alan araştırması bu çalışmanın metodolojilerini oluşturmaktadır. Bu tez yerelleşme teorileri, Oryantalizm olgusu, Pierre Bourdieu'nun beğeni yargısı ve kültürel sermaye gibi kavramları yardımıyla, cazın Türkiye kültürel tarihi üzerindeki etkisini araştırmaktır. Müzikoloji ve etnomüzikoloji disiplinleri, kökenlerini Avrupa ve Kuzey Amerika'da bulan rock, caz ya da Çoksesli Batı Klasik Müziği gibi dünya genelinde yaygınlaşmış müzik kültürlerinin yerelleşme süreçlerini önemli ölçüde incelemektedir. 'Globalleşen' bu müzik kültürlerinin önemli bir kısmı ziyaret ettikleri yerel kültürün geleneksel müzikleri ile kaynaşarak, kendine özgü bir çok müzik türünün ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. Cazın Türkiye müzikleri içindeki rolünü ülkenin kültürel, politik, müzikal ve ekonomik dinamikleri dahilinde anlamaya çalışmak bu tezin nihai amacıdır. Bu çalışma Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi olan 1923'ten, tezin teslim edildiği 2016 senesine kadar olan süreci kapsamaktadır. Bu çalışma ülkenin müzik tarihine müzisyenlerin bakış açısından yaklaşarak, Türkiye'nin sosyokültürel tarihinde caz müziğinin rollerini anlamayı hedeflemektedir.
While jazz has been an integral part of Turkey's music scene from the founding days of the Turkish Republic, the cultural connotations of jazz music varied greatly in different eras and sociocultural conditions. Through an oral history research, the main focus of this dissertation is to explain cultural connotations and the localization processes of jazz music in Turkey. This study aims to search about a history, which was never presented in an academic setting before. Thus, the deficiencies of the resources highlighted the necessity of an oral history research and a fieldwork study.With the utilization of various theories including Pierre Bourdieu's concepts such as taste and cultural capital, and the approaches related with glocalization and Orientalism, this reserach intends to define jazz music's role on the cultural history of Turkey. Among the focuses of this dissertation; jazz music's role on identity related issues, its influence as a social class indicator, musical connotations of jazz in different decades, and the localization processes of jazz can be summerized. The disciplines of musicology and ethnomusicology deal with the localization practices of the widespread music cultures rooted in European and North American musical practices; such as rock, jazz, or Western classical transitions. Many of those 'globalized' music cultures found their responses with a blend of local music practices in the creation of many unique genres. This study covers a time frame starting from 1923, the declaration of Turkish Republic to 2016 and it investigates the history of the Turkish jazz scene from a musician's perspective, with the ultimate goal of understanding the role of jazz on the socio-cultural history of Turkey.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2016
URI: http://hdl.handle.net/11527/17352
Appears in Collections:Müzikoloji ve Müzik Teorisi Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.