Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1724
Title: Arkeolojik Uygulamalarda Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemi Entegrasyonu
Other Titles: Integration Of Remote Sensing And Geographic Information Systems In Archaeological Applications
Authors: Maktav, Derya
Uysal, Cihan
Geomatik Mühendisliği
Geomathic Engineering
Keywords: uzaktan algılama
stereo uydu verisi
dijital yükseklik modeli
su kemeri
alos/prism
remote sensing
stereo satellite data
digital elevation model
aqueduct
alos/prism
Issue Date: 8-Jan-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günümüzdeki uydu teknolojileri ve bilgi sistemlerindeki son gelişmeler, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi entegrasyonunun birçok alanda daha yoğun bir biçimde kullanılmasına olanak sağlamıştır. Özellikle de uydu algılayıcılarının mekansal çözünürlüğünün her geçen gün artmasıyla birlikte, uzaktan algılama teknolojisi, arkeolojik çalışmalarda da kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışmada, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde İstanbul’a su sağlayan su ikmal sistemlerinin önemli bir parçası olan Kurşunlugerme su kemeri ve çevresi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bölgenin dijital arazi modellerine çeşitli uydu görüntülerinin giydirilmesiyle elde edilecek üç boyutlu model ile arazi topoğrafyasının görselleştirilmesi sağlanacaktır. Bölgedeki arkeolojik yapıtlarla ilgili GPS ölçmeleri sonucu elde edilecek değerler bu model üzerine eklenerek gerekli analiz ve yorumlar yapılacaktır. Ayrıca bu çalışmada dijital arazi modelleri 1/25000 topoğrafik paftalardan, SRTM verilerinden, ALOS/PRISM stereo uydu görüntülerinden elde edilip doğrulukları karşılaştırılacaktır. Tüm bu sonuçlar basit bir coğrafi bilgi sistemi içerisinde sunulacaktır. Böyle bir sistem yardımıyla, uydu verileri ve yersel ölçmeler birlikte kullanılarak lokal su ikmal sistemlerine ait hatların belirlenmesi, analizi ve yorumlanmasıyla elde edilecek sonuçların, ülkemizin kültürel miraslarının topluma kazandırılması açısından yararlı olabileceği planlanmaktadır.
Recent improvements at satellite technologies and information systems has caused the frequently usage of remote sensing and integration of geographic information system. Especially, advances spatial resolution of satellite sensors, remote sensing technology has been used archaeological applications, too. In this study, Kurşunlugerme aqueduct, has been the important part water supply system at the time of Roman, Byzantine and Otoman Empires, and its environment has been chosen. The three dimensional model, which can get by overlaping satellite images onto regional digital terrain models, can provide the terrain topography to demonstrate. Vital analyses and comments will be made by adding GPS measurements at archaeological structures at study area. Moreover, in this study, digital terrain models can verify and compare by 1/25000 topographic maps, SRTM data, ALOS/PRISM stereo satellite images. For getting these results, a simple geographic information system will be used. By this system the results which will get by determining, analysing local water supply systems main lines, by usage of satellite data and terrain measurements, will be useful to gain national cultural heritage to the society.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/1724
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9009.pdf3.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.