Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/16969
Title: Koruma Gelişme İkileminde Foça
Authors: Yürekli, Hülya
Uysal, Gülin
75155
Mimarlık
Architecture
Keywords: Korumacılık
Tarihi koruma
Tarihi çevre
İzmir-Foça
Protectionism
Historic preservation
Historical environment
İzmir-Foça
Issue Date: 1998
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, tarihin merkezi Akdeniz'in, bir kavşak olan Batı Anadolu kıyısında bulunan, dolayısıyla da binlerce yıllık bir geçmişe, zengin bir mirasa sahip Foça ele alınmıştır. Bundaki amaç, bu zengin geçmiş ve mimari miras karşısında, günümüzde korumacılık olarak, geçmişin sentezini yapmak çabası altında ortaya çıkan yapılaşmaya farklı açılardan bakmaktır. Birinci bölümde; konuya giriş yapılmıştır. ikinci bölümde; uygarlıkların başlangıç noktası Akdeniz, Akdeniz'in ve Batı Anadolu kıyılarımızın tarihi üzerinde durulmuştur. Bu kıyılarda yaşamış uygarlıklar, göçler, kültürlerin bıraktığı izlere değinilmiştir. Üçüncü bölümde; bu kıyılarımızda yer alan Foça tanıtılmıştır. Konumu, doğası, tarihine değinilerek Foça üzerinde durulmuştur. Bu tarihsel süreç içerisinde, günümüze ulaşan yapılardan örnekler verilmiştir. Dördüncü bölüm; korumacılık kavramı üzerinedir. Korumacılık üzerine görüşlere yer verilmiş, ülkemizdeki korumacılık üzerine yapılan çalışmalar anlatılmıştır. Beşinci bölüm, günümüz Foça'sını ele almaktadır. İlk olarak, koruma amaçlı kullanılan yönetmeliklerle, günümüz yapılaşması ve sonuçlarına değinilmiştir. Foça'da yönetmeliklerle ortaya çıkan durum karşısında, bir takım senaryolar geliştirilmiştir. İlk senaryo, yönetmeliklerin ikinci planda tutulması üzerine kurulmuştur. Korumacılık kavramının gerekliliği üzerine farklı görüşlere değinilmiş, bu senaryo, mimarlık öğrencilerinin Foça'da yaptıkları projelerle örneklenmiştir. İkinci senaryo ise, günümüz şartlarında, toplumumuzun kültürel durumu da düşünülürek, yönetmeliklerin yok sayılması üzerinedir ve bununla ilgili oluşabilecek sonuçlar üzerinde durulur. Devamında ise, yönetmeliklerin katı kuralları yerine, bir dil oluşturma önerisi getirilmektedir. Altıncı bölüm; sonuç olup, bu zengin kültür doğrultusunda ortaya çıkan, çoğu kimliksiz yapının oluşma nedenlerinin bir değerlendirmesidir.
As it is well known, Western Coast of Turkey has a rich cultural heritage. However, it is being mistreated by current preservation laws. This study analyses some aspects of those preservation regulations for developing areas on the Western Coast of Turkey. As a general introduction to the subject, the first chapter gives a brief outline and sets the limits of the study. Second chapter examines the important role of Western Anatolian region with its historical background. With this historical analysis, current conditions of the Mediterranean region is compared to its former periods, concerning its developing and declining characteristics throughout a long time span. Mediterranean region had been a host for important and long living civilisations thanks to the large population movements throughout its history. With developing navigational technics, Mediterranean sea ceased to be an obstacle between Africa, Asia and Europe and important transportation routes had been formed. Soon after, the region started to be the stage for important historical events. On of those events was the migrations. Coming from the northern forests and steps, people had discovered the mild climate and beneficial lands of the coasts and settled there. Another important aspect was the trade. At the beginning of the two thousand, first sailers appeared around Aegean and Lebonan coasts. Later, a dense trade of goods, technics, people and diplomatic relations had been established between ports. Those links later caused a cosmopolitan culture to be born in the Mediterranean region. The importance of Mediterranean cities is related to the links between each other that forms the Mediterranean union. Although those cities had similar characteristics, most of their aspects varies, giving their unique identities.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/16969
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75155.pdf16.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.